Medlems­betingelser

GÆLDER MEDLEMSKABER OPRETTET FØR 15. JANUAR 2018

Medlems­betingelser

GÆLDER MEDLEMSKABER OPRETTET FRA 15. JANUAR 2018

Membership T&C

VALID FOR MEMBERSHIPS CREATED FROM 15 JANUARY 2018

Membership T&C

VALID FOR MEMBERSHIPS CREATED BEFORE 15 JANUARY 2018

Medlems­betingelser

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 15. januar 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer fra den 1. marts 2018.

§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness World pr. 15. januar 2018. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab i Fitness World er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af vores prisside. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness World. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness World til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og emailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets regler, Fitness Worlds gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email.

§ 1A ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness World forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
 • Fitness World foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness Worlds forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness Worlds medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

 • Det er nødvendigt for at sikre, at Fitness World overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i Fitness World centrene og på vores hjemmeside. 

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness World centrene og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1. 

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

Eksempel:
Fitness World varsler d. 15. november en prisændring af dit medlemskab, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit medlemsskab senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte medlemsskabet til den nye pris.

Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness World, ved at melde dig ind online via Fitness Worlds hjemmeside eller ved fremmøde i et Fitness World center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness World er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness World skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness World center med din værge eller en af dine forældre.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. 

Du kan kun få et medlemskab i Fitness World, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Fitness World måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.  


§ 3 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness Worlds gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber her. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen. 

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i Fitness World, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses her.

Når du har et medlemskab i Fitness World, er det yderligere også muligt at købe et klippekort til leje af sko, squash og lignende. Du kan benytte klippekortet i alle de Fitness World centre, som tilbyder aktiviteten, og klippekortet har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke. 

Gavekort eller værdikupon til Fitness World kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Fitness World center, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til alle Fitness Worlds centre og faciliteter i Danmark. Det er dit medlemskab, som bestemmer, i hvilket omfang du bliver pålagt en merudgift ved brugen af Fitness Worlds centre og faciliteter, se link i § 3.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness World, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan du finde på vores prisside

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I FITNESS WORLD

Med et medlemskab i Fitness World kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på Fitness Worlds hjemmeside, Mobile App eller via kundecomputerne i centrene.

Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her

§ 6 BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen. 

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned. 

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab. For at oprette en sådan aftale skal du og den Anden Betaler fremmøde i et Fitness World center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes eget medlemskab. 

Den Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness World jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretager under dit medlemskab ved en betalingsserviceaftale, en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter enten en betalingsservice- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Betalingsserviceaftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Du kan se alle betalingsmuligheder og gebyrer på Fitness Worlds prisside. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling. 

§ 6B MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL

Det er muligt at benytte dit Fitness World medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater og i Fitness Worlds reception. For information om denne mulighed, om hvilke produkter, der kan købes og om beløbsgrænser, bedes du henvende dig i et af vores centre. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af Fitness World. De foretagne køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Det bemærkes, at har du en Anden Betaler, jf. § 2A og § 6, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel.

Hvis du mister dit medlemskort, og dette bliver misbrugt til for eksempel køb af produkter, hæfter du som betaler eller den Anden Betaler for tabet, indtil du har meldt medlemskortet bortkommet til Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har meldt dit medlemskort bortkommet, hvis der senere opstår tvivl om dette.

§ 6C MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness World opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Fitness Worlds prisside. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness World ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Fitness World ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness World og fremvist dokumentation herfor.

Fitness World forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness World eller af Fitness Worlds eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 7 PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness World på pause mod betaling af gebyr, jf. Fitness Worlds prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.  

Du kan sætte dit medlemskab på pause via login på ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen.

§ 8 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness World med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én må-ned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske på følgende måder:

 • Via personlig henvendelse i et Fitness World center
 • Via ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside
 • Via brev til Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre, Mrk. ”Opsigelse”

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness World modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fitness World anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel efter §§ 3A og 6B kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse. 

Fitness World forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Fitness Worlds medlemsservice via vores hjemmeside eller udfylde nedenstående formular og sende den til os på den angivne adresse. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness World ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

Download formularen her


§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness World til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness World forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness World samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 10A DOPING

Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider ("doping" og "dopingmidler") er forbudt for personer, der benytter Fitness Worlds centre. 

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness Worlds centre og vil blive anmeldt til politiet.

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness World er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge heraf også Anti Doping Danmark ("ADD"). Du er som medlem af Fitness World derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness Worlds centre, hvis det forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD's fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.

Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD. 

Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan endvidere sidestilles med en positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

Oplysninger om overtrædelse af § 10A, herunder oplysninger om en eventuel positiv dopingprøve eller en offentlig indrømmelse eller tilståelse, der sidestilles dermed og sanktioneres af ADD, vil blive givet til DFHO og ADDs relevante samarbejdspartnere og medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre, som er tilknyttet DFHO, eller som har en individuel samarbejdsaftale med ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af "Dopingreglement for motionsidræt" som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Dansk Firma idrætsforbund (Firmaidrætten), DGI og Danmarks Idrætsforbind (DIF).

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af 'De nationale antidopingregler' som kan ses her

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness World. Fitness World tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10C VÆRDIGENSTANDE

Fitness World anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness World bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 10D REFUNDERING FRA FITNESS WORLD

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness World. Fitness World vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness Worlds medlemsservice via kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

 

 

Medlems­betingelser

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet før 15. januar 2018.


§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness World oprettet før 15. januar 2018. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage før ændringen træder i kraft pr. e-mail, ved opslag i Fitness World centrene og på vores hjemmeside.

Dit medlemskab i Fitness World er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af vores prisside. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness World. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness World til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World accepterer du ud over indeværende medlemsbetingelser også husets regler, Fitness Worlds gældende regler om datapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

§ 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness World ved at melde dig ind online via Fitness Worlds hjemmeside eller ved fremmøde i et Fitness World center. Dit medlemskab i Fitness World er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via PBS eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness World skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness World center med din værge eller en af dine forældre. 

Du kan kun få et medlemskab i Fitness World, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Fitness World måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.

§ 3 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness Worlds gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber her. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen.

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i Fitness World, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses her.

Når du har et medlemskab i Fitness World, er det yderligere også muligt at købe et klippekort til leje af sko, squash og lignende. Du kan benytte klippekortet i alle de Fitness World centre, som tilbyder aktiviteten, og klippekortet har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke.

Gavekort eller værdikupon til Fitness World kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Fitness World center, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til alle Fitness Worlds centre og faciliteter i Danmark. Det er dit medlemskab, som bestemmer, i hvilket omfang du bliver pålagt en merudgift ved brugen af Fitness Worlds centre og faciliteter, se link i § 3.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness World, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan du finde på vores prisside.

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I FITNESS WORLD

Med et medlemskab i Fitness World kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og frameldingen til aktiviteterne skal ske på Fitness Worlds hjemmeside, Mobile App eller via kundecomputerne i centrene.

Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her.

§ 6 BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen.

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned. 

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab. For at oprette en sådan aftale skal du og den Anden Betaler fremmøde i et Fitness World center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes eget medlemskab.

Den Anden Betaler er ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness World jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretaget under dit medlemskab ved en PBS-aftale, en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter enten en PBS- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. PBS-aftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Du kan se alle betalingsmuligheder og gebyrer på Fitness Worlds prisside. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling.

§ 6B MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL

Det er muligt at benytte dit Fitness World medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater og i Fitness Worlds reception. For information om denne mulighed, om hvilke produkter, der kan købes og om beløbsgrænser, bedes du henvende dig i et af vores centre. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af Fitness World. De foretagne køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Det bemærkes, at har du en Anden Betaler, jf. § 2A og § 6, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel.

Hvis du mister dit medlemskort, og dette bliver misbrugt til for eksempel køb af produkter, hæfter du som betaler eller den Anden Betaler for tabet, indtil du har meldt medlemskortet bortkommet til Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har meldt dit medlemskort bortkommet, hvis der senere opstår tvivl om dette.

§ 6C MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness World opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Fitness Worlds prisside. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness World ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Fitness World ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness World og fremvist dokumentation herfor.

Fitness World forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness World eller af Fitness Worlds eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 7 PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness World på pause mod betaling af gebyr, jf. Fitness Worlds prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte, du ønsker det dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. 

Du kan sætte dit medlemskab på pause via log ind på ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen.

§ 8 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness World med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske på følgende måder:
a)    Via personlig henvendelse i et Fitness World center
b)    Via ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside
c)    Via brev til Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre, Mrk. ”Opsigelse”

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness World modtager den, og du har modtaget en kvittering for din opsigelse fra Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fitness World anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel efter §§ 3A og 6B kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse.

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Fitness Worlds medlemsservice via vores hjemmeside. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år.

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness World til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness World forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness World samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode.

§ 10A DOPING

Fitness World er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge heraf også Anti Doping Danmark. Du er som medlem af Fitness World derfor forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.

Oplysninger om en eventuel positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre, som er tilknyttet DFHO.

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness World. Fitness World tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10C VÆRDIGENSTANDE

Fitness World anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness World bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Membership T&C

Valid for memberships created before 15 January 2018.

The following terms are applicable for memberships at Fitness World from the 15th of January 2017.

The various memberships, prices, fees etc., which are mentioned below, can be always be found on our price site. Significant changes in prices, terms and other conditions will be announced at least one month prior to the change has effect. Apart from notifying our members on our homepage and by newsletters and service e-mails. Non-significant changes, will be announced and distributed throughout our centers via information boards and as posters.

We recommend that you sign up to our service mail, to ensure that you receive important information regarding your membership, your bookings, payments and more. You can sign up through "Mit Fitness World" ("My Fitness World") on our homepage.

1. IN GENERAL

1.1. The Sign Up

You can become a member of Fitness World by signing up online through our homepage or by signing up in person at one of our local centers. The first time you arrive at a center, you must contact a receptionist. Please remember to bring a valid picture ID as a minimum.

You are responsible to ensure that your personal information solicited upon signing up, always is up to date throughout your membership period with Fitness World. If you are unable to update your personal information online through our homepage, you can do it at your local center.

To ensure your membership is personal and cannot be misused we will take a picture of you, which will be securely saved in our system with the rest of your personal information.

You need to be at least 15 years old in order to become a member at Fitness World. If you are under 18 years old, you need to have a parent or a legal guardian with you at the sign up.

A PBS-membership is a continuous membership, which will continue until a termination of the membership is made.

1.2. Membership card and use

The first time you show up in a center you will receive a membership card. The card must always be scanned before you start your training. Depending on your membership type, the card will give you access to all centers and facilities. In selected centers, you are able to buy products and nutrition supplements with your card.

Your membership type determines whether you have free access to all Fitness World centers, facilities and group exercise classes at all hours of the day, or if there is an additional cost associated with the use of these services. Regardless of the membership type, it is not possible to use the membership in other countries besides Denmark.

A membership and membership card is personal and may not be used or given to others.

If you loose or damage your card you must inform Fitness World immediately. Upon your next training session a new card will be handed out to you ‐ please note you will be charged an additional fee.

If you forget your member card, you can still train against paying a fee.

If the membership card is abused according to the above, your membership will be charged a penalty fee of DKR 500.00

2. Primary memberships

During the sign up process you will be asked to choose a membership type. As a starting point all memberships give access to all Fitness World centers, facilities, classes etc. in all of the centers' opening hours. Please note that the following memberships mentioned below are not available in all centers. This is due to the fact that each of our centers have their own unique assortment of membership types.

It is stated below to which extent the different membership types have an additional cost associated with the use of our facilities, classes and opening hours.

2.1. 259-membership

The 259-membership gives you free access to training and classes in all of our centers throughout our opening hours.

2.2. 209-membership

The 209-membership gives you free access to training and classes in your local center throughout our opening hours. If you wish to visit other Fitness World centers, it will be associated with a cost for each visit.

2.3. 159-membership

The 159-membership gives you access to training in your local center throughout our opening hours. If you wish to attend classes or visit other centers, it will be associated with a cost for each visit/class.

2.4. 99-membership

The 99-membership gives you access to training in your local center between 21.00 in the evening and 6.00 in the morning. If you wish to visit other Fitness World centers, attend classes or train outside the above-mentioned timeframe, it will be associated with a cost for each visit/class.

Please be aware that you must sign in at the center within the above mentioned timeframe, and that you are free to stay in the center afterwards without having to pay a cost for the visit.

3. OTHER MEMBERSHIPS AND ADD-ONS

3.1. Trainings partner

The 259-mebership enables you to assign another person to your membership, a so-called 'Trainings Partner Membership'. However, this is not possible for memberships that have been signed up through a company agreement.

With a 'Trainings Partner Membership' you are under the same terms and conditions as a 259-membership (see section 2.1.) and your Fitness World access is determined accordingly.

Your training partner must check in within 30 minutes before or after the owner of the 259-membership checks in and at the same center. If these guidelines are breeched, the trainings partner will be deducted an additional fee coherent with the cost of a solo-training (see below).

As a trainings partner, you always have the option to train alone and under the same terms as the rest of our memberships. (See section 2) This also applies if the 259-membership is on pause. Solo training will always have an additional cost.

If the 259-membership is cancelled, the 'Trainings Partner Membership' will not be cancelled. Please note that the Trainings Partner Membership must be cancelled separately. If the 259-membership is cancelled, then the Trainings Partner Membership must be attached to another 259-membership.

It is free of cost to change your membership from a Trainings Partner Membership to another membership.

A maximum of two Training Partner Memberships can be attached to a 259-membership.

The Trainings Partner Membership can only be purchased in person at one of our centers.

3.2. Beauty Angel

Selected centers offer you the opportunity to buy access to the use of Beauty Angel add-on along with selected memberships. When you buy the Beauty Angel add-on, it will not change the terms and conditions mentioned in section 2.

3.3. Heat Wave

Selected centers offer you the opportunity to buy access to our Heat Wave add-on along with selected memberships. When you buy the Heat Wave add-on, it will not change the terms and conditions mentioned in section 2.

3.4. Squash

Selected centers offer you the opportunity to buy access to our Squash add-on along with selected memberships. When you buy our Squash add-on, not change the terms and conditions mentioned in section 2.

3.5. Solarium

Selected centers offer you the opportunity to buy access to our Solarium add-on along with selected memberships. When you buy our Solarium add-on, it will not change the terms and conditions mentioned in section 2.

3.6. Premium

Selected centers offer you the opportunity to buy a Premium Membership. A Premium Membership has the same terms and conditions as the 259-membership (section 2.1) and gives you unlimited access and free use of the Beauty Angel, Heat Wave, squash, solarium and In-Body scanning.

This membership can only be purchased in person at one of our centers.

3.7. Prepaid membership

A prepaid membership has the same terms and conditions as a 259-membership. (See section 2.1) The payment is concluded upon sign up of the membership and is valid throughout the specific period, which is paid for. The membership is automatically terminated when the period expires.

The membership cannot be terminated before the expiration date. Please note that the membership is not refundable. The membership can only be purchased in person at one of our centers.

3.8. ALL-IN

ALL-IN is an add-on membership, which is only available in selected centers and can be purchased in addition to all of our memberships. In some cases, the ALL-IN membership cannot be purchased if another person is listed as the payee of your membership

If you have a company paid agreement, then you must contact the person for your agreement who must accept the purchase of this add-on membership.

ALL-IN gives you the right to one of the following products per day during your training session. The product selection consists of Fitness World Protein Shakes, Fitness World Protein bars, Fitness World Kcal Fighter, Fitness World Energy, Fitness World water or a Fitness World Nutrition-one serving of protein powder. We reserve the rights to change the assortment of products, prices attached to the ALL-IN membership. We cannot guarantee that you always can get a particular product or supplement if we are out of stock or due to the lack of staff in the center.

If you have a 99, 159 or 209 membership and wish to pick up an ALL-IN product at another center than your local center, an additional cost for a check in at the given center will be charged to your monthly payment according to the terms stated in section 2.

If you have a 99-membership and wish to pick up an ALL-IN product outside of the timeframe mentioned in section 2.4 it will cost an additional cost for a check in outside the timeframe.

4. NUTRITION COUNSELING, PERSONAL TRAINING AND TRAINING PROGRAMS

At selected centers, it is possible to book an appointment with a nutritionist, personal trainer or an instructor, who can tailor a specific training program for you.

4.1. Purchase of appointments/clip/sessions

Sessions with our counsellors and trainers can be purchased as single clips or as vouchers, which are coherent to the amount of hours purchased. To view the prices and duration of individual session/clip we refer to the terms and conditions on or homepage.

Any changes to the amount of weekly sessions and potential breaks during the counseling period, can be arranged and agreed upon individually with the nutritionist or personal trainer. Changes must be notified to the nutritionist or personal trainer at least 7 days prior to taking affect.

 

4.2. Cancellation

Cancellations must be made at least 24 hours before the booked appointment takes place, if not the full price for the session/clip must still be paid.

4.3. Commitment and payment ‐ Personal training/nutrition counseling through PBS (not clip cards)

There are no continuous payments attached to nutrition counseling or a personal trainer. You will not be charged for your counseling or personal trainer sessions until after your appointment has taken place. The payment will be charged in addition to your monthly fee via PBS/PayEx/Adyen.

On-going personal trainer sessions and nutrition counseling can be terminated through personal contact to your personal trainer or nutrition counselor.

4.4. Commitment and payment ‐ personal training/nutritional counseling with prepaid clip card

When you buy a clip card for personal training or nutritional counseling , you can cancel your purchase within 30 days from the purchase day if the clip card is unused. If a clip from the card has been used a refund can not be made, but the remaining clips from the card can be tranferred to another active Fitness World member. Inquiries on the above must be made to the personal trainer or counselor the purchase was made by.

A clip card valid for personal training og nutritional counseling can be used in all centers and has a timeframe of 24-months to be used in. It can not be used afterwards.

4.5. Commitment and payment - personal training/nutritional counseling clip card via installment payment

The installment payments will be charged in addition to your monthly fee via PBS/PayEx/Adyen.

By installment payment, it is possible to put your membership on hold, but not possible to put the installment payments on hold.    
It is possible to terminate the membership by simultaneous payment of a possible balance due.

A clip card valid for personal training or nutritional counseling can be used in all centers and has a time frame of 24-months to be used in. It can not be used afterwards.

4.6. Training Program

Cancellations of a training program/follow up appointment must be made at least 24 hours prior to the agreed upon time. If a cancellation is made later than 24 hours prior to your appointment, it is not possible to get a new appointment.

5. CLIP CARD, GIFT CERTIFICATES AND VOUCHERS

5.1. Clip card

A clip card valid for rent of shoes, squash, personal training, and nutrition counseling etc. can be used in all centers and has a time frame of 24-months to be used in. It is not possible to extend this period further. Unused clips from the clip card will not be refunded.

5.2. Gift certificates and vouchers

Gift certificates and vouchers cannot be exchanged for products, supplements or cash.

It is only possible to redeem a gift certificate/voucher on 7 days or more one time within a 365-day period. This applies across campaigns and special offers.

6. REGISTRATION AND CANCELLATION OF CLASSES

6.1. Registration and cancellation of classes.

You can book and cancel your reservations to classes on our homepage, from your mobile App or through our member computers placed in the centers.

If you are prevented from attending a class, you must to cancel your registration at least two hours before the class is scheduled to begin. (Please note that In-body screenings can be cancelled up to 24 hours before the screening was scheduled.) 

When you have signed up for a class, you must sign in for the class at the center 15 minutes before the class is scheduled to begin. You must do this through our member computers in the center.

If you do not sign into the class or if you forget to sign in, you will be charged a fee, which will automatically be deducted through your monthly payment agreement or by a bill. Cash memberships will be deducted one day from their membership period.

The above also applies if you are on a waiting list to a class.

You must register, cancel and sign in to Beauty Angel, Squash, Solarium, In-body screenings and Heat Wave the same way as normal classes.

7. PAYMENT

7.1. Payment of the membership

All memberships and add-ons require that you sign up through a payment agreement with PBS/Nets or PayEx/Adyen (with the exception of what is mentioned in section 3.7.) The first payment is always paid up front. After this first payment, your monthly membership fee will be deducted through the PBS/Nets payment agreement or by PayEx/Adyen.

Your membership payment will be deducted monthly by PBS/Nets or PayEx/Adyen. Please note that the minimum amount, which can be attached to the PBS/Nets or PayEx/Adyen payment agreement, is DKR 95.00

All memberships will be charged an additional fee for each payment made through the PBS/Nets payment agreement according to the price of the fee on the website.

If a PBS/Nets payment or PayEx/Adyen agreement is invalid or cancelled, we reserve the rights to deduct a fee of DKR 39.00 for the payment.

Members between the age of 15 and 17 years old must have a parent or legal guardian as the pay holder for their membership.

7.2. Memberships attached to another payer

It is possible to sign up for membership with another person as the pay holder other than yourself. This has to be registered at your local center. To assign another pay holder to your membership, we need his or her letter of attorney to make a PBS/Nets or PayEx/Adyen payment agreement.

Apart from the monthly payments for the membership fee, the other pay holder automatically agrees to pay for any additional cost and fees attached to the membership, which can occur. This includes fees for classes, products or supplements purchased with the membership card, rent of equipment etc. These additional costs will be deducted from the same account registered and attached to the membership.

The pay holder, can maximum be a pay holder for three other people, beside their own membership.

The above does not apply for company agreements.

7.3. Payment with the membership card

Once you have signed up for a membership with Fitness World and have a valid payment account attached to your membership, it is possible to use your membership card as a payment method for a variety of extra services, products and supplements.

The membership card allows you to purchase extra services, products and supplements for a maximum of DKK 750.00 per month. (Memberships bought before the 18/7 2016 will have 400 DKK for maximum debit, until the 30/9 2016, where the amount changes to 750 DKK per. month.) Your purchased items will be deducted with your next PBS/PayEx/Adyen-payment.

The membership card can be used as a payment method in the reception or for selected machines in our centers. The membership card can be used to pay everything from rent of equipment (key hanger, Bike Fit shoes etc.) to water bottles, nutrition supplements, water etc. It is not possible to by protein supplements with your membership card.

When you purchase products with your membership card, you will ask you to verify that you are the correct owner of the card. We will kindly ask you to mention either your phone number or your email address as verification. When you purchase items for the first time, you have to register or update your phone number and email.

7.4. Missed payment

If an owed amount cannot be withdrawn from your account at the time of payment, your membership will be blocked. Once this has happened, you cannot check in at a center or purchase products with your membership card. Fitness World reserves the rights to require the amount payable, which is due through an attorney of law or a debt collection agency. Members who cease to pay the owed amount will be reported to RKI (Ribers Kredit Information).

The membership card will not be active again until the amount, which is due is paid and documentation on the payment has been shown/attached.

The membership cannot be changed or paused if there is a missing payment.

7.5. Change of membership.

It costs a fee of DKR 100.00 for existing members to downgrade their membership or to change their local center. With the exception of what is mentioned is section 3.1. It is not possible to cancel a up or downgrade.

7.6. Abuse of the membership card

If you lose your membership card and you discover it has been abused by another person (for example to purchase products with) you are still liable to pay and cover these extra fees until you have reported the loss of your membership card to Fitness World. You are not liable for any misuse or abuse, which is made with your card once you have reported the loss to Fitness World.

8. CANCELLATION

8.1. Cancellation of the membership

Cancellation of your membership with Fitness World can be done in several ways:

 1. By contacting the staff at a center in person
 2. You can cancel your membership through "Mit Fitness World" on our homepage
 3. By sending a letter to Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre, please mark the letter "opsigelse/cancellation"
 4. By sending an email to our membership service

In order for the cancellation to be valid, you must state that you wish to cancel the membership, include your name, surname, date of birth and your membership number.

The cancellation is valid from the day it is received and once you have received a receipt and confirmation of the membership termination from Fitness World. Your membership's termination date will be set at the end of the given month your notification of cancellation is registered plus one month.

8.2. Arrears

Any arrears of payments will be offset in the outstanding. If you have a receivable amount on your account, the amount will be transferred within 14 businessdays. To recieve the amount, you have to state your Danish registration and account number to your local center.

8.3. Disputes and documentation

If there is any doubt concerning whether the membership is cancelled, you have the sole responsibility as a member to prove, that a valid cancellation has been sent upon the given date through receipt from the center or post office.

During the cancellation of your membership in one of our centers, you must to sign a receipt to make sure that the cancellation is correctly registered. Please make sure to save your receipt, as this is your proof that the membership has indeed been cancelled.

If a member has sent their cancellation through post or through [email protected], it is the member's own responsibility to ensure that the cancellation is confirmed by Fitness World through mail. The confirmation will be sent to the mail address, which has been registered with Fitness World upon sign up. It is the member's sole responsibility, that Fitness World at any time has the correct contact information ‐ this includes e-mail, telephone number and address.

9. PAUSE

9.1. To pause the membership

You have the opportunity to pause your membership in a given period, which means that you will not pay to be a member in the given period. When a membership is on pause, you lose all your membership privileges and access to the centers until the pause ends.

The membership can be paused for a maximum of 6 month for an additional fee. You must always specify a start and an end date for the paused period.

To pause your membership, you must contact your local center or log on to "Mit Fitness World" on our website. You need to set a start and end date for the freeze period. Maximum 6 months.

It is free of charge to prolong your pause if your pause is shorter than 6 months and does not exceed the 6 months with the prolongment.

If a pause exceeds 6 months or if the pause is a part of a campaign, you ill be charged a fee to prolong the pause.

Your membership will automatically start again when the pause period expires.

If you pause your membership in one of the centers, you have to sign a receipt as verification. Please save this receipt since it is your proof that your membership is on pause.

10. Return Policy

10.1 Return policy on memberships (per 13th of June 2014)

When you buy a membership, you have 14 days to regret your purchase from the day the membership is bought. Should you regret your purchase after the return policy's expiration but before 60 days from the initial purchase day, you will as a maximum will have to pay for one month training.

To make use of the return policy, you must to contact your local center. Once you have used the return policy you are cut off from buying a membership online, and instead you will have to contact your local center.

10.2. Return policy on ALL-IN

When you buy the ALL-IN add-on membership, you have 14 days from the date of the purchase to regret your purchase and use the return policy. If you have received any ALL-IN products within this period, we reserve the rights to deduct a day price per number of products, which has been handed out. Should you regret the purchase of the ALL-IN add-on membership, after the return policy's expiration day but within 60 days from the purchase day, the above-mentioned guidelines apply.

11. HOUSE RULES AND OTHER REGULATIONS

11.1. Breaches of the membership terms or the House rules

If the membership terms or the house rules have been breached, Fitness World can at any time stop the membership agreement with immediate effect.

Racial or condescending statements will result in immediate exclusion.

In certain cases, Fitness World can demand the member to present a medical certificate, if it states that the training can be health damaging for the member.

11.2. House Rules

The rules of the house are always to be followed. At any time you can find the applying rules at: 'Husets Regler'.

11.3. Doping

Fitness World is a member of DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) and as a result this also includes membership of Anti Doping Danmark. As a member of Fitness World you can be subjected to a doping test if it is requested by representatives from Anti Doping Danmark. If you contradict to this or you have been tested positive, your membership will stop immediately.

In case of a positive doping sample all information will be given to DFHO, and will lead to exclusion of minimum two years from all fitness centers, which are connected to DFHO.

11.4. Children in the center

Children (individuals under the age of 15) may due to security issues not stay in the training areas or classrooms. They may reside in the cafe area.

You are allowed to bring your infant with you in the center in a carrier or automobile chair ‐ just remember to be considerate towards other members.

11.5. Stay in the center without a membership

If you are in a center, but not a member we reserve the right to dismiss and exclude you from Fitness World.

11.6. Private firm

It is not allowed to practice services connected to your own private firm in connection with your Fitness World membership. This could be training counseling, personal training etc.

11.7. Medical condition and injury

All of the training is on your own responsibility. A member is responsible to be in a medical condition, which allows participating in activities at Fitness World. Fitness World does not take any responsibility for personal injuries on a member due to accidents or other people's actions or lack thereof. Danish tort law is to be followed on this area.

11.8. Valuables

Fitness World recommends, that all valuables be secured in a locker during your training. Fitness World is not liable for any loss due to theft or damage on belongings.

11.9. Video recording/photo shooting

It is not permitted to use Fitness World's facilities for a location to record videos or pictures for marketing purposes without prearranging an agreement with Fitness World's marketing department.

It is not permitted to record videos or take pictures in the changing rooms at Fitness World.

It is not allowed to record videos or take pictures of other members whitout their permission.

Membership T&C

Please note, that if there are any inconsistencies between the Danish or English version of the membership terms and conditions, the Danish version is the applicable version.

The terms and conditions apply to memberships created from 15th of January 2018 and apply to all members from 1st of March 2018. 
 

§ 1 IN GENERAL

The following terms and conditions apply to your membership of Fitness World as of 15th of January 2018. All prices, fees or similar will always be available on our price page. We note that changes in prices and conditions can occur, which you can read more about under § 1A.
 
Your membership in Fitness World is personal to you and may not be used by anyone else. In the event of misuse of your membership or membership card, a fee will be charged as written on our price page. In order to identify you as a member, a picture of you will be stored together with your other personal information. If any changes are made to your name, address, email, phone number or other information that you have provided when signing up for a membership, then you must immediately notify Fitness World of this. As a member, you are responsible for Fitness World always having your correct personal information and email address.
 
When you sign up for a membership at Fitness World, beyond accepting these terms and conditions you also accept the house rules, Fitness World's applicable rules concerning its privacy policy and you also accept that you will receive information about changes to the terms and conditions of your membership by email.
 

§ 1A CHANGES IN MEMBERSHIP T&C AND PRICES

Fitness World reserves the right to continuously change the membership terms and conditions, fees and prices including the price of your membership. Changes can occur in the situations listed below.
 
All prices, fees or similar will always be available on our price page.
 
Changes in prices and fees can occur in the following situations:
 • When a discount agreement, which is used on your membership stops
 • Fitness World makes larger investments to improve your user experience, which can include recruitment of more staff or updates, replacement and modernization of equipment and/or facilities as well as expansions with more centers.
 • Prices are regulated because of market conditions and social development, including increased cost and inflation, introduction of new regulatory requirements, new collective employee agreements etc.
The level of the price increase will be determined proportionally from Fitness Worlds increased costs.
 
Changes in Fitness Worlds membership terms and conditions can occur in the following situations:
 • When it’s necessary to ensure that Fitness World adheres to the legislation
 • When new actual or private conditions requires a change of the membership terms and conditions
Insignificant changes to prices, terms and conditions will be notified by posters in Fitness World centers and on our website.
 
Significant changes to prices, terms and conditions will come with a notice of at least 45 days before the changes take effect through email, posters at Fitness World centers and on our homepage. Changes will always be effective from the first day in a month, i.e. the 1st.
 
If you do not wish to continue your membership at the new price or under the new terms, then you have to cancel your membership according to the notice in § 8. Please note, that there is current month plus one month in cancellation period.
 
Example:
Fitness World will announce a price change on your membership on November 15th, which will apply from 1st of January. In this case, you must cancel your membership by the 30th of November, if you do not wish to continue your membership on the new price.
 
You can see how to cancel your membership in § 8 of the membership terms and conditions.
 

§ 2 THE SIGN UP

You can create a membership at Fitness World by signing up online on Fitness World´s homepage or by showing up in person at a Fitness World center. Retrieving your membership card or buying a one-day training requires, that you bring a valid photo ID or other ID that can identify you. Your membership at Fitness World is continuous and continues until cancelled in accordance with § 8, unless you have purchased a prepaid membership. In regard to your membership, we recommend that you set up an automated payment agreement through payment service or a credit card agreement, see § 6A.
 

§ 2A MEMBERSHIP FOR THOSE UNDER 18 OR THOSE WITH A LEGAL GUARDIAN

Membership of Fitness World is open to persons aged 14 and over. If you are under 18 or have a legal guardian, you must show up in person at a Fitness World center with your legal guardian or one of your parents in order to create a membership. 
 
If you are a parent or legal guardian who signs a person under the age of 18, you are responsible for the minors adheres to the membership terms and conditions.
 
You can only get a membership at Fitness World if your legal guardian or parent are listed as the payer of your membership (hereinafter referred to as the "Other Payer".) The Other Payer will be liable for any claims that Fitness World may have against you in relation to your membership. The Other Payer is also liable for any claims that may arise concerning purchases, pursuant to §§ 3A and 6B.

 

§ 3 MEMBERSHIPS

You can see an overview of Fitness World's current memberships and the available add-ons to memberships here. Here you will also find the terms and conditions for the individual memberships and the terms for using them. 

 

§ 3A PERSONAL TRAINING, NUTRITION COUNSELING, VOUCHERS, GIFT CARDS AND COUPONS

With a membership at Fitness World, you can also purchase personal training, nutrition counselling and the likes. Information concerning buying these extras and the applicable terms can be found here.
 
When you have a membership at Fitness World is it also possible to buy vouchers that can be used to rent shoes, squash equipment, etc. You can use the vouchers in all of the Fitness World centers that provide the relevant activity and the vouchers are valid for 12 months. It is not possible to extend the 12-month period and any unused vouchers are not refunded.
 
Giftcards or coupons for Fitness World cannot be exchanged for products or cash.
 

§ 4 MEMBERSHIP CARD AND USE

The first time that you show up at a Fitness World center, you will be handed a membership card. The membership card must always be brought along and scanned before your training starts and, depending on the type of membership you have, it provides access to all Fitness World centers and facilities in Denmark. It is your membership that determines to what extent you will be charged additional fees for using Fitness World's centers and facilities, see the link in § 3.
 
If you lose your membership card or if it becomes damaged, you must immediately inform Fitness World of this. Then we will issue a new membership card in return for a fee. If you forget to bring along your membership card, you will have the option to pay a fee and start your training regardless. The fees that are applicable at any given time can be found on our price page
 
 

§ 5 REGISTRATION FOR AND CANCELLATION OF ACTIVITIES AT FITNESS WORLD

With a membership at Fitness World, you can sign up for various activities such as, but not limited to, gym classes. Registration and cancellation for these activities can take place on Fitness World's homepage, Mobile App or through the customer computers in the centers.
 
Please note that participating in activities or failing to correctly cancel a scheduled activity can lead to extra fees being charged. For more information concerning this, see the links in §§ 3 and 3A and also the applicable terms for participation in activities here
 

§ 6 PAYMENT

If you buy a prepaid membership, you will upon signing up pay for the whole membership period. If you sign up for a continuing membership, you will upon the creation of your membership have to pay a start-up fee and also pay for the membership from the date of purchase and until the end of the current month. If the membership is bought after the 15th of any month, you must also pay for next month's membership when signing up. 
 
The above means, for example, that if you sign up for a continuing membership on the 1st of May, then upon signing up you must pay a start-up fee and also pay for your membership for the month of May. If you sign up for a continuing membership on the 20th of May, you must pay a start-up fee and also pay for your membership for the rest of May and all of June. 
 
It is possible to sign up for a membership using an Other Payer, see § 2A. Furthermore, it is also possible to set up an Other Payer for your membership for circumstances other than those covered in § 2A. In order to create such an agreement, you and the Other Payer must show up in person at a Fitness World center. The Other Payer can at most pay for 3 people, not counting their own membership. 
 
The Other Payer is, beyond being obliged to pay for the fixed monthly expenses for your membership, also obliged to pay for the extra expenses and fees that may occur in connection with your membership at Fitness World (see the terms and conditions of membership). The Other Payer is thus also liable for the purchases made by you, see §§ 3A and 6B.
 

§ 6A PAYMENT AGREEMENT

It is possible to pay for your membership and the purchases you have made through your membership with a payment agreement, a credit card agreement or by using a payment slip. Upon signing up for a membership, we encourage you to set up either a payment or a credit card agreement to pay your monthly fees in connection with the purchased membership. A payment agreement and paying with payment slips will result in a fee being charged. Credit card agreements have no associated fees. You can see the payment options and fees on Fitness World's price page. You are responsible for payments being made on time. 
 

§ 6B PAYMENT WITH THE MEMBERSHIP CARD

It is possible to use your Fitness World membership card for payment in our centers, including using it to buy products in vending machines and in Fitness World's reception. For more information about this, and what products can be bought and what the amounts are limited to, please ask the staff in one of our centers. The amount limit for purchases on your membership card is set by Fitness World. The purchases made are added to your next bill. If you have an Other Payer, see § 2A and § 6, it is not always possible to use your membership card to pay.
 
If you lose your membership card, and if it is then misused - for example, to buy products - then you are liable as the payer or the Other Payer for the loss until you have reported the membership card lost to Fitness World. As a member you must prove that you have reported your card lost if there should arise any doubts about this at a later date.
 

§ 6C ARREARS

If your bill is not paid on time we will send a reminder to you or the Other Payer. Fitness World will add a late fee according to applicable rates which can be seen on Fitness World's price page. If payment is not made on the stated due date, Fitness World have the right to block your membership without notice, preventing you from training. If the lapse in payments continues, Fitness World have the right to shut down your membership without notice and claim other outstanding amounts for immediate payment. You cannot train, use your membership card as payment or make changes to your membership if your membership is blocked or shut down until you have paid the full amount owed to Fitness World and provided documentation for this.
 
Fitness World reserves the right to independently or with an external cooperation partner collect the amount owed and add extra fees for late payment and reminder letters. Fitness World also reserves the right to report bad payers to RKI in accordance with RKI's applicable rules. The size of the fee is set by Fitness World or Fitness World's external cooperation partner.
 
In the event of a shutting down of a membership and exclusion and dismissal of the member, see §§ 10 and 10A, all amounts owed in connection with the membership will have to be paid immediately.
 

§ 7 PAUSE

You have the opportunity to pause your membership of Fitness World in return for a fee, see Fitness World's price page. You can pause your membership as often as you want, though at maximum for 6 months at the time. When you pause your membership, you must provide the start and end date of the pause. When your membership is on pause, you lose all your membership rights until the pause ends, at which time your membership and the continuing membership payments will automatically resume. When you pause your membership after the 15th of a month, you will be credited with amounts, that are paid after the start of the pause, when the pause ends.  
 
You can pause your membership by logging in to "Mit Fitness World" at Fitness World's homepage. If there should be doubts about whether your membership is on pause, then you as a member must prove that a pause of the membership has taken place with a listing of the start and end date of the pause.
 

§ 8 CANCELLATION

You can at any time cancel your membership at Fitness World with the applicable notice period. The membership will cease at the end of the month of cancellation plus one month. When cancelling your membership you must provide us with your first name, surname, date of birth and your membership number.
 
Cancellation of your membership can be done in the following ways:
 • By contacting the staff at a center in person
 • Through "Mit Fitness World" on Fitness World's homepage
 • By sending a letter to Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre. Please mark the letter "Opsigelse/Cancellation".
The cancellation is valid from the day Fitness World receives it and once you have received a receipt for your cancellation from Fitness World. You as a member must prove that you have cancelled your membership if there should be any doubts about this at a later date. Fitness World recommends that if you send your cancellation by mail, then you should ask the dispatch place to provide you with a delivery receipt for the mail, so that you can document the time when the cancellation was sent.
 
The possibility for using your membership card for payments in accordance with §§ 3A and 6B may cease on the date of the confirmed cancellation of your membership. If you have purchased products on installment plans, the full outstanding amount will be due for payment when the membership is cancelled. 
Fitness World reserves the right to cancel your membership with one month notice until the end of a month.
 

§ 9 RETURN POLICY

When you buy a membership, you have 14 days to regret your purchase from the day your membership was bought. If the deadline expires on a Danish holiday, Saturday, Danish constitution day, Christmas Eve or New Year’s Eve day, then you can wait until the following weekday. 
 

To make use of the return policy, you must contact Fitness World's member service team through our homepage or fill out the form below and send it to us at the specified address. As a member you must prove that you have made use of the return policy if there should be doubts about this at a later date. The return policy cannot be reused for memberships in a 2-year period. If you use the return policy, then Fitness World has the right to claim proportional payment for the period during which you have used your membership.

Download the form here

 

§ 10 HOUSE RULES AND OTHER REGULATIONS

If the membership terms, staff directions or house rules have been breached, Fitness World can at any time shut down your membership with immediate effect. Fitness World also reserves the right to exclude you from membership of Fitness World and other associated companies for a shorter or longer period of time as well as making a police report by repeated or gross violations of the membership terms and conditions.
 

§ 10A DOPING

The use of substances and methods covered by the Act on the Prohibition of Certain Doping Products (Dopingloven) and Anabolic Steroids ("Doping" and "Drugs") are prohibited for persons who use Fitness Worlds centers.
 
The sale or transfer of doping agent possession of doping or the purpose of transfer to others, as well as the incitement or involvement of a person using doping, is prohibited in connection with the use of Fitness Worlds centers and will be reported to the police.
 
Violation of the above will result in immediate exclusion and termination of your membership.
 
Fitness World is a member of DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) and as a result this also includes membership of Anti Doping Danmark (“ADD”). As a member of Fitness World you are therefore obliged to undergo doping tests if you are in a Fitness World center and are requested to do so by a representative from ADD. The doping test must be submitted as a urine sample in the presence of an ADD fitness consultant or an escort designated by ADD's fitness consultant. If you oppose this, or if your test is positive, your membership will end immediately.
 
You can obtain your analytical result by contacting ADD.
 
Confession or public concession of use of doping, sale of doping etc. can also be compared to a positive doping test and may, following the recommendation of ADD, lead to a penalty.
 
Information about violation of § 10A, including information on any positive doping test or public concession or confession is thus treated and sanctioned by the ADD will be provided to DFHO and ADD's relevant partners and result in the exclusion of at least 2 years from all gyms that is affiliated with DFHO, or has an individual cooperation agreement with ADD.
 
In addition you will also be excluded for at least 2 years from all activities covered by the "Dopingreglement for motionsidræt", which can be seen here as well as from any unpaid or paid employment within associations and self-governing institutions under the Danish Company Sports Association (Firmaidrætten), DGI and the Danish Sports Association (DIF).
 
You will also be excluded for 4 years from competition activities covered by the 'De nationale antidopingregler', which can be seen here.

 

§ 10B MEDICAL CONDITION AND INJURY

Participation in all exercises is at your own risk. As a member, you are responsible for being in a state of health that allows for participation in activities at Fitness World. Fitness World is not liable for personal injuries resulting from accidents or the actions or failures to act of other visitors. Danish tort law is to be followed on this area.
 

§ 10C VALUABLES

Fitness World recommends that all valuable objects be stored in a locked locker during training. Fitness World is not liable for any losses due to theft or other damage to property. 

 

§ 10D REFUND FROM FITNESS WORLD

In some cases, you may as a member have a credit at Fitness World. Fitness World will in general credit such amount in your membership forward and as a rule, you will not be able to receive such amounts back before your membership ends. If your membership has ended, and you are of the opinion that you have a credit, then you must contact Fitness Worlds member services through the contact form on our website. We note that a refund only can happen to Danish accounts.

§ 11 APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

All purchases covered under these terms and conditions of membership are subject to Danish law, with the exception of the CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods), unless indicated otherwise in imperative rules. Any disputes, which cannot be settled amicably, will be resolved by the Danish courts, unless indicated otherwise in imperative rules.