Gå til hovedindhold

Egegårdsvej 61
2610 Rødovre

CVR. 25652991
Tlf.: 8888 7600

Datapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Når du opretter et medlemskab i Fitness World accepterer du, at Fitness World indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Fitness World indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. Fitness World anvender ikke oplysningerne til andre formål.
 
OPBEVARINGSPERIODE

Fitness World opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.
 
DINE RETTIGHEDER

Når Fitness World registrerer oplysninger om dig, har du ret til at,

 • få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted
 • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Fitness Worlds behandling af dine oplysninger.
 
KONTAKT

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Fitness Worlds behandling af dine oplysninger skal ske til Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre.
 
VIDEOOVERVÅGNINGSPOLITIK

Hos Fitness World har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.
 
COOKIES

Når du bruger fitnessworld.com/dk og ssl.fitnessworld.dk anvender Fitness World cookies til indsamling af oplysninger. En cookie er en lille datafil, som placeres på din computer, smartphone eller tablet med henblik på at registrere din adfærd. Yderligere information om Fitness Worlds brug af cookies kan du finde i Fitness Worlds Cookie Politik på fitnessworld.com/dk eller ssl.fitnessworld.dk.

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Fitness World A/S indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens  regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv. 

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fitness World A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: Legal@dk.fitnessworld.com 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Fitness World A/S, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.
 
Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, dopingkontrol, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens  § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven. 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Fitness World A/S har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter Bodytracker eller personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, som banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dem til antidoping-myndighed, forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder: 

 • Medlemsdata - Opsigelse af medlemskab + 3 år
 • Tv-overvågning - Tidspunkt for optagelse + op til 4 uger
 • Forsikringssag - Afslutning af sag + 3 år
 • Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år
 • Blacklisting - Ophør af blacklisting + 10 år
 • Tilvalgte træningsydelser - Opsigelse af medlemskab + 2 år eller ved tilbagetrækning af samtykke
 • Markedsføring - Tilbagetrækning af samtykke
 • Gæld - Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år

6. Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller via kontaktformularen på vores hjemmeside. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

3  Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer)