Gå til hovedindhold

Egegårdsvej 61
2610 Rødovre

CVR. 25652991
Tlf.: 8888 7600

Medlemsbetingelser

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra den 15. januar 2018 og gældende for alle øvrige medlemmer fra den 1. marts 2018.

Bemærk tillæg til medlemsbetingelser som gælder for Black Friday Weekend kampagne mellem 23/11 og 26/11-2018 samt fremtidige kampagner fra og med 24. januar 2019.

§ 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Fitness World pr. 15. januar 2018. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit medlemskab i Fitness World er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort opkræves et gebyr, som fremgår af vores prisside. For at kunne identificere dig som medlem opbevares et billede af dig sammen med dine øvrige personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Fitness World. Du er som medlem ansvarlig for, at Fitness World til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets regler, Fitness Worlds gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

§ 1A ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Fitness World forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

  • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
  • Fitness World foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere centre.
  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Fitness Worlds forøgede omkostninger.

Ændringer i Fitness Worlds medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

  • Det er nødvendigt for at sikre, at Fitness World overholder lovgivningen
  • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i Fitness World centrene og på vores hjemmeside. 

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Fitness World centrene og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1. 

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 8. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

Eksempel:
Fitness World varsler d. 15. november en prisændring af dit medlemskab, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit medlemsskab senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte  medlemsskabet til den nye pris.

Du kan se, hvordan du kan opsige dit medlemskab i medlemsbetingelsernes § 8.

§ 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Fitness World, ved at melde dig ind online via Fitness Worlds hjemmeside eller ved fremmøde i et Fitness World center. Afhentning af medlemskort eller træning via dagspas kræver, at du medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig. Dit medlemskab i Fitness World er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 8, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. I forbindelse med dit medlemskab anbefaler vi, at du opretter en betalingsaftale via betalingsservice eller en kreditkortsaftale, jf. § 6A.

§ 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Fitness World skal du være fyldt 14 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Fitness World center med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne. 

Du kan kun få et medlemskab i Fitness World, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Fitness World måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.

§ 3 MEDLEMSKABER

Du kan se oversigten over Fitness Worlds gældende medlemskaber samt tillæg til medlemskaber her. Her finder du også betingelserne for de enkelte medlemskaber og vilkårene for benyttelsen. 

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER

Når du har et medlemskab i Fitness World, kan du tilkøbe personlig træning. Informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses her.

Når du har et medlemskab i Fitness World, er det yderligere også muligt at købe et klippekort til leje af sko og lignende. Du kan benytte klippekortet i alle de Fitness World centre, som tilbyder aktiviteten, og klippekortet har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke. 

Gavekort eller værdikupon til Fitness World kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 4 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Fitness World center, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes og giver dig afhængig af medlemskabstype adgang til alle Fitness Worlds centre og faciliteter i Danmark. Det er dit medlemskab, som bestemmer, i hvilket omfang du bliver pålagt en merudgift ved brugen af Fitness Worlds centre og faciliteter, se link i § 3.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Fitness World, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr. Hvis du glemmer dit medlemskort, vil du mod betaling af et gebyr kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan du finde på vores prisside

§ 5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I FITNESS WORLD

Med et medlemskab i Fitness World kan du booke dig til forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på Fitness Worlds hjemmeside, Mobile App eller via kundecomputerne i centrene.

Bemærk, at deltagelse i aktiviteter eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se mere herom i links i §§ 3 og 3A samt i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan ses her

§ 6 BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen. 

Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et løbende medlemskab den 1. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr og samtidig betale for dit medlemskab for maj måned. Hvis du opretter dit løbende medlemskab den 20. maj, skal du ved indmeldelsen betale et oprettelsesgebyr samt betale for dit medlemskab i resten af maj måned og hele juni måned. 

Det er muligt at oprette et medlemskab med en Anden Betaler, jf. § 2A. Det er endvidere også muligt ud over tilfælde i § 2A at få tilknyttet en Anden Betaler til dit medlemskab. For at oprette en sådan aftale skal du og den Anden Betaler fremmøde i et Fitness World center. Den Anden Betaler kan maksimalt betale for 3 personer ud over vedkommendes eget medlemskab. 

Den Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for dit medlemskab, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med dit medlemskab i Fitness World jf. medlemsbetingelserne. Den Anden Betaler hæfter således også for køb foretaget af dig jf. §§ 3A og 6B.

§ 6A BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab og de køb, du foretager under dit medlemskab ved en betalingsserviceaftale, en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter enten en betalingsservice- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Betalingsserviceaftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr. Du kan se alle betalingsmuligheder og gebyrer på Fitness Worlds prisside. Det er dit ansvar, at der sker rettidig betaling. 

§ 6B MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL

Det er muligt at benytte dit Fitness World medlemskort som betalingsmiddel i vores centre, herunder til køb af produkter i automater og i Fitness Worlds reception. For information om denne mulighed, om hvilke produkter, der kan købes og om beløbsgrænser, bedes du henvende dig i et af vores centre. Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af Fitness World. De foretagne køb opkræves sammen med din næste betalingsopkrævning. Det bemærkes, at har du en Anden Betaler, jf. § 2A og § 6, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel.

Hvis du mister dit medlemskort, og dette bliver misbrugt til for eksempel køb af produkter, hæfter du som betaler eller den Anden Betaler for tabet, indtil du har meldt medlemskortet bortkommet til Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har meldt dit medlemskort bortkommet, hvis der senere opstår tvivl om dette.

§ 6C MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Fitness World opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af Fitness Worlds prisside. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Fitness World ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Fitness World ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Fitness World og fremvist dokumentation herfor.

Fitness World forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Fitness World eller af Fitness Worlds eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

§ 7 PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness World på pause mod betaling af gebyr, jf. Fitness Worlds prisside. Du kan sætte dit medlemskab på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit medlemskab på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper.

Du kan sætte dit medlemskab på pause via login på ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit medlemskab er sat på pause, skal du som medlem bevise, at en pause af medlemskabet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen.

§ 8 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Fitness World med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske på følgende måder:

  • Via personlig henvendelse i et Fitness World center
  • Via ”Mit Fitness World” på Fitness Worlds hjemmeside
  • Via brev til Fitness World, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre, Mrk. ”Opsigelse”

En opsigelse er gældende fra den dag, Fitness World modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Fitness World. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fitness World anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

Muligheden for at benytte dit medlemskort som betalingsmiddel efter §§ 3A og 6B kan bortfalde på datoen for den kvitterede opsigelse af dit medlemskab. Hvis du har købt produkter på ratebetaling, forfalder det fulde restbeløb til betaling ved medlemskabets opsigelse. 

Fitness World forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 9 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Fitness World har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Fitness Worlds medlemsservice via vores hjemmeside eller udfylde nedenstående formular og sende den til os på den angivne adresse. Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Fitness World ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit medlemskab.

Download her

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, personalets anvisninger eller husets regler, kan Fitness World til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. Fitness World forbeholder sig også retten til at udelukke dig fra medlemskab i Fitness World samt tilhørende virksomheder for en kortere eller længere periode, samt at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af medlemsbetingelserne.

§ 10A DOPING

Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider ("doping" og "dopingmidler") er forbudt for personer, der benytter Fitness Worlds centre. 

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Fitness Worlds centre og vil blive anmeldt til politiet.

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

Fitness World er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge heraf også Anti Doping Danmark ("ADD"). Du er som medlem af Fitness World derfor til enhver tid forpligtet til at lade dig teste for doping, når du befinder dig i Fitness Worlds centre, hvis det forlanges af repræsentanter fra ADD. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD's fitnesskonsulent. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning.

Du kan få udleveret dit analyseresultat ved at henvende dig til ADD. 

Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan endvidere sidestilles med en positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

Oplysninger om overtrædelse af § 10A, herunder oplysninger om en eventuel positiv dopingprøve eller en offentlig indrømmelse eller tilståelse, der sidestilles dermed og sanktioneres af ADD, vil blive givet til DFHO og ADDs relevante samarbejdspartnere og medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre, som er tilknyttet DFHO, eller som har en individuel samarbejdsaftale med ADD.

Du vil ligeledes blive udelukket i mindst 2 år fra alle aktiviteter, der er omfattet af "Dopingreglement for motionsidræt" som kan ses her samt fra hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Dansk Firma idrætsforbund (Firmaidrætten), DGI og Danmarks Idrætsforbind (DIF).

Du vil desuden blive udelukket i 4 år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af 'De nationale antidopingregler' som kan ses her

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness World. Fitness World tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10C VÆRDIGENSTANDE

Fitness World anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness World bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

§ 10D REFUNDERING FRA FITNESS WORLD

I nogle tilfælde kan det hænde, at du som medlem har penge til gode hos Fitness World. Fitness World vil som hovedregel godskrive sådanne beløb i dit fremadrettede medlemskab, og du har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at få sådanne beløb udbetalt, før dit medlemskab ophører. Hvis dit medlemskab er ophørt og du mener, at du har et beløb til gode, skal du rette henvendelse til Fitness Worlds medlemsservice via kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at en eventuel refundering kun kan ske til danske konti.

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.

 

Tillæg til Fitness Worlds medlemsbetingelser til brug for kampagnetilbud

§ 1 Generelt

Nærværende tillægsvilkår er gældende for medlemskaber i Fitness World, som er oprettet i forbindelse med kampagnetilbud. Tillægsvilkårene er gældende fra tidspunktet for oprettelsen af medlemskabet og frem til udgangen af den måned, hvor bindingsperioden ophører og gælder ved siden af Fitness Worlds almindelige medlemsbetingelser, dog således at tillægsvilkårene har forrang. Efter udløbet af bindingsperioden er det alene Fitness Worlds almindelige medlemsbetingelser, herunder § 7 "Pause" og § 8 "Opsigelse", der gælder.

§ 2 Pause

Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab i Fitness World på pause i bindingsperioden.

§ 3 Ændring af medlemskab

Du har ikke mulighed for at ændre dit medlemskab til et andet medlemskab i Fitness World i bindingsperioden.

Fra og med den 21. februar 2019 er det muligt at ændre sit medlemskab i bindingsperioden. En ændring vil betyde, at din kampagnepris bortfalder, og du skal betale fuld pris for dit medlemskab fra dagen, hvor ændringen sker.

§ 4 Opsigelse

Du kan ikke opsige dit medlemskab i Fitness World til ophør i bindingsperioden. Du kan dermed tidligst opsige dit medlemskab til ophør ved udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber.

Herefter kan du opsige dit medlemskab i Fitness World med det gældende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med Fitness Worlds almindelige medlemsbetingelser.

Fitness World forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.