Przejdź do treści

Fitness World Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 269, 53-234 Wrocław

NIP PL 691-24-83-942

Regulamin Klubowicza

Ważny od 18.02.2020

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubowicza Fitness World”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness World („Klub” lub „Klub Fitness World”).
 2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Fitness World. 
 3. Klub Fitness World świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubu Fitness World.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2020r. i zastępuje dotychczasowy regulamin Klubu oraz Regulamin Klubowicza. 

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness World („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness World („Umowa”), z firmą Fitness World Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388795, posługującą się numerem NIP: 6912483942, prowadzącą kluby pod marką Fitness World w różnych lokalizacjach (przy czym aktualne lokalizacje są dostępne na stronie www.fitnessworld.com/pl); przy czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji (Klubu), po wniesieniu stosownej opłaty przez Klubowicza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba, która zawarła umowę określana jest dalej „Klubowiczem”.
 2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez założenie konta w jednym z klubów fitness należących do Klubu i podanie numeru karty płatniczej lub uiszczenie opłaty albo wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie www.fitnessworld.com/pl/ oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 3. Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny pod adresem www.fitnessworld.com/pl oraz w każdym Klubie.
 4. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
 5. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet) łącznie z dowodem osobistym. 
 6. W przypadkach wskazanych w punkcie V.3 Regulaminu, Klub może odmówić członkostwa w Klubie, wypowiedzieć Umowę lub rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia.
 7. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz danych karty płatniczej służących do uiszczania opłat z tytułu członkostwa w Klubie.
 8. Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie oraz w razie możliwości naruszenia interesu Klubu.
 9. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową lub poza Klubem (np. w przypadku eventów) Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane wyłącznie pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Klubu, który znajduje się na stronie internetowej Fitness World: zakładka Znajdź Klub → wybierz Klub → opis Klubu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jednocześnie Klub ma prawo do naliczenia i pobrania opłat w wysokości odpowiadającej iloczynowi wejść do czasu odstąpienia od umowy oraz opłaty za wejście jednorazowe, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Klubu.

III. Cesja karnetu

 1. Klubowicz ma prawo do cesji karnetu odnawialnego bez ponoszenia opłat. 
 2. Cesja zwrotna możliwa jest w terminie 30 dni od dnia cesji pierwotnej. Po upływie tego terminu dotychczasowy Klubowicz ma obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej. W terminie 30 dni od cesji Klubowicz ma prawo do otrzymania nowego karnetu również bez ponoszenia opłaty wpisowej. 
 3. Dla skuteczności cesji niezbędna jest obecność cedenta i cesjonariusza jednocześnie w wybranym klubie, podpisanie oświadczenia o cesji oraz założenia konta dla nowego Klubowicza, a także podanie danych adresowych i danych do karty płatniczej.
 4. Przedmiotem cesji nie mogą być karnety obciążone długami. 

IV. Czas obowiązywania umowy

 1. W przypadku członkostwa przedpłaconego, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony 30 dni (karnet przedpłacony).
 2. W przypadku członkostwa samoodnawialnego umowa z Klubem jest zawierana na czas nieokreślony, a karta płatnicza Klubowicza obciążana jest co miesiąc automatycznie (karnet samoodnawialny).
 3. Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wyłącznie w Recepcji danego Klubu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku liczonego od powstania członkostwa danego Klubowicza. Zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN.
 4. Zawieszenie należy zgłaszać najpóźniej do 25-ego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego członkostwo ma zostać zawieszone.
 5. Zawiesić można jedynie członkostwo opłacane w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza (samoodnawialne). Karnety przedpłacone nie podlegają zawieszeniom.
 6. Po upływie 3 miesięcy zawieszone Członkostwo, zostanie automatycznie wznowione, co skutkuje pobieraniem opłat miesięcznych za członkostwo.
 7. Zawieszenie członkostwa Klubowicz może zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika w Recepcji Klubu.
 8. W przypadku zaległości płatniczych, a w szczególności braku uiszczenia miesięcznej opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca lub braku możliwości obciążenia karty Klubowicza do tego dnia, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zaległości. Nie wyłącza to obowiązku uiszczania dalszych opłat aż do czasu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
 9. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie karnetu zawieszonego ani nie jest dopuszczalne zawieszenie karnetu, co do którego zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. 

V. Wypowiedzenie umowy

 1. Klubowicz może wypowiedzieć umowę wyłącznie osobiście w recepcji Klubu, wypełniając formularz wypowiedzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres danego Klubu. Lista adresów znajduje się na stronie internetowej Fitness World (zakładka Znajdź Klub → wybierz Klub → opis Klubu). Wiadomość e-mail powinna zawierać dane: imię, nazwisko, datę urodzenia. Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać w dniu otrzymania wiadomości przez Klub.
 2. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego, jeżeli oświadczenie zostało złożone najpóźniej ostatniego dnia miesiąca jego złożenia (np. składając wypowiedzenie 17 marca, umowa zostaje rozwiązana w dniu 30 kwietnia).
 3. W terminie określonym w punkcie 2. powyżej umowę może wypowiedzieć Klub w razie braku płatności ze strony Klubowicza lub w razie naruszenia przez Klubowicza Regulaminu. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, a w szczególności niestosownego zachowania Klubowicza, wyrządzenia szkody, umowa może być wypowiedziana przez Klub w trybie natychmiastowym.
 4. W przypadku akcji promocyjnych, zasady wypowiadania umowy mogą być zmienione, a odpowiednie postanowienia będą się znajdować w regulaminach promocji.

VI. Umowy korporacyjne

 1. W przypadku firm zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy.
 2. W przypadku umów korporacyjnych Klubowicze otrzymują imienne karty, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zamiany. Recepcja Klubu ma prawo do żądania potwierdzenia tożsamości osoby posiadającej kartę imienną. Podmiot wskazany w umowie będzie informował Klub o zmianie podmiotu uprawnionego na podstawie danej karty co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Brak informacji powoduje, że nowa osoba nie będzie mogła korzystać z dotychczasowej karty.
 3. Każdy Klubowicz korzystający z Klubu na podstawie umowy korporacyjnej akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu. 
 4. Płatnikiem wynagrodzenia za korzystanie z Klubu jest podmiot wskazany w umowie korporacyjnej. Brak zapłaty przez płatnika do 5 dnia miesiąca uniemożliwia korzystanie z Klubu osobom objętych umową korporacyjną.

VII. Ogólne warunki korzystania z Klubu

 1. Celem zawarcia umowy między Klubem, a Klubowiczem jest zapewnienie przez Klub możliwości odbywania treningu na siłowni, uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz treningu z trenerem osobistym oraz innych świadczeń ogłaszanych na stronie internetowej Klubu.
 2. Regulamin Klubowicza ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w godzinach pracy recepcji w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubowicza.
 3. Każdy z Klubowiczów przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klub nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń przez Klubowicza.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku, gdy powyższe dolegliwości pojawią się po ich rozpoczęciu, także w trakcie zajęć.
 5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji, a w razie ich braku zgodnie z dobrą praktyką lub zasadami ostrożności. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:

  a. gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie,
  b. nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
  c. nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
   
 7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, a także za szkody wyrządzone przez Klubowicza osobom trzecim.
 8. Korzystanie z Klubu wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klubowicza podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościowych, na kanałach należących do Klubu oraz współpracujących z Klubem trenerów i instruktorów. Na żądanie Klubowicza jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Klubowi do działalności promocyjnej lub reklamowej.
 9. W przypadku organizowania przez Klub zajęć sportowo rekreacyjnych w plenerze (wycieczki rowerowe, kajakowe, ćwiczenia w plenerze) odpowiedzialność Klubu ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej Klubu oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń instruktora Klubu. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Klubu za szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych, utopień, niefortunnych upadków Klubowiczów, szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Uczestnik imprezy plenerowej ma obowiązek indywidualnego ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

VIII. Godziny otwarcia

 1. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z pomieszczeń i urządzeń Klubu. Rodzaje karnetów, z uwzględnieniem, cen, czasów otwarcia Klubów i innych cech przypisanych do określonego rodzaju karnetu opublikowane są na stronie internetowej www.fitnessworld.com/pl. W przypadku planowanych przez Klub zmian warunków karnetów, Klubowicze będą informowani o tych zmianach zgodnie z art. XXII niniejszego regulaminu oraz zachowują prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. XXII regulaminu.
 2. Godziny otwarcia Klubu mogą zostać określone odmiennie w każdym z punktów Klubu i dostępne są w każdej siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.fitnessworld.com/pl oraz mogą one się zmieniać w zależności od okoliczności, np. podczas dni wolnych.
 3. W niektórych Klubach przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla Klubowiczów poza standardowymi godzinami otwarcia. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej.
 4. Klub może być przymusowo zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.
 5. Klub ma prawo do zakręcenia wody w natryskach w szatniach przez okres do godziny w celu umożliwienia pracy serwisowi sprzątającemu. Godziny zamknięcia natrysków będą uwidocznione w każdym Klubie. 

IX. Zachowanie

 1. Funkcjonowanie Klubu oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 3. Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach, a w szczególności do odkładania pobranego sprzętu do ćwiczeń na wyznaczone miejsce.
 4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
 5. Niektóre z Klubów stanowią lokale położone na terenie galerii oraz centrów handlowych. W przypadku, gdy Klub posiada swoją siedzibę w galerii lub centrum handlowym, Klubowicze tych lokali zobowiązani są ponadto do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie galerii lub centrum handlowego.
 6. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie galerii lub centrum handlowego w związku z działaniem lub zaniechaniem Klubowicza, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo regresu do Klubowicza, odpowiadające wysokości roszczenia oraz poniesionych kosztów.
 7. Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 5 i 6, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż galeria lub centrum handlowe.
 8. W przypadku nieobecności pracowników, w szczególności w porze nocnej, Klubowicz zobowiązuje się do stosowania poleceń pracowników galerii lub centrum handlowego. Zdanie ostatnie punktu 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu Fitness World, a tym samym stanowi rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 10. Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
 11. Klubowicz nie ma prawa do regulacji lub zmiany ustawień klimatyzacji w Klubie.

X. Treningi Personalne

 1. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Fitness World.
 2. Bez pisemnej umowy z Fitness World, Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzenie w Klubie. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Fitness World ma prawo do obciążenia Klubowicza karą w wysokości 500 PLN oraz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu jakichkolwiek należności.
 3. Trening personalny będzie realizowany na podstawie odrębnego regulaminu dostarczanego bezpośrednio Klubowiczowi, który wykupił taką usługę. 
 4. W zależności od okoliczności trening personalny będzie prowadzony na podstawie umowy z Fitness World lub bezpośrednio z trenerem, szczegóły będą ustalane każdorazowo z Klubowiczem. 

XI. Postępowanie ze sprzętem

 1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
 2. Sprzęt i akcesoria (hantle, sztangi, itd.) muszą być odkładane na swoje miejsce. Nie wolno rzucać ich z wysokości.
 3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
 4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
 5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
 6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być niezwłocznie zgłoszone pracownikom Klubu.

XII. Odzież

 1. Klubowicz w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
 2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
 3. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
 4. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym, nazistowskim, obrażającym, wulgarnym, naruszającym moralność i obyczajność lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

XIII. Wejście do Klubu

 1. Karta członkowska ma formę karty magnetycznej umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, Klubowicz powinien poinformować o tym niezwłocznie pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem.
 2. Wejście przez bramkę Klubu może odbywać się za pomocą karty magnetycznej lub weryfikacji danych biometrycznych (odcisk palca lub siatkówka oka), na co Klubowicz wyraża zgodę. W przypadku zastosowania tego rodzaju rozwiązania, Klubowicz wyraża zgodę, aby jego dane biometryczne (odcisk palca lub odwzorowanie siatkówki oka) były przechowywane przez Klub w celu umożliwienia wejścia i wyjścia z Klubu oraz w celach weryfikacji częstotliwości uczęszczania do Klubu. Postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Udostępnienie karnetu osobom trzecim jest niedozwolone i będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary zgodnie z cennikiem.
 4. Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku.
 5. Każdy Klubowicz ma obowiązek posiadać własną kłódkę, którą może zakupić w Klubie w cenie zgodnej z cennikiem,  skorzystać z własnej kłódki lub wynająć kłódkę za opłatą zgodnie z Cennikiem w godzinach pracy Recepcji. 
 6. Klubowicz może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, która może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia do Klubu, o ile wcześniej nie była Klubowiczem  – tylko w godzinach pracy Recepcji. Klubowicz może przyprowadzić osobę towarzyszącą, która wcześniej nie skorzystała z darmowego pierwszego wejścia. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących. Ponadto Fitness World może przekazać zaproszenie na wejście do jednego z Klubów za jego okazaniem. 

XIV. Zajęcia Grupowe

 1. Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są wyłącznie przez instruktorów współpracujących z Fitness World.
 2. Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać za pomocą aplikacji, którą można pobrać ze sklepu App Store (iOS) i Google Play (Android) lub poprzez stronę internetowa Fitness World www.fitnessworld.com/pl/ 
 4. Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany zgłosić nieobecność poprzez aplikację na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. Klubowicz ma obowiązek rejestracji swojego wejścia na zajęcia grupowe („odbicie na bramce)”najpóźniej na 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia instruktor ma prawo wyprosić spóźnionego Klubowicza z zajęć. Takie uprawienie przysługuje także instruktorowi w przypadku nieodpowiedniego lub sprzecznego z niniejszym Regulaminem Klubowicza zachowania podczas zajęć grupowych. 
 5. Jeżeli Klubowicz nie zgłosi nieobecności na zajęciach 2 razy pod rząd, Fitness World ma prawo do obciążenia Klubowicza karą, której wysokość jest określona w aktualnym cenniku na www.fitnessworld.com/pl lub nałożeniem blokady na możliwość korzystania z zajęć fitness przez 2 tygodnie. 
 6. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, pierwszeństwo uczestniczenia w nich ma osoba wpisana na listę rezerwową. 
 7. Zajęcia grupowe nie odbywają się, jeśli liczba osób zapisanych na te zajęcia co najmniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem jest mniejsza niż 3. Zajęcia grupowe mogą się nie odbyć z przyczyn losowych. W takiej sytuacji Klub poinformuje zapisanych Klubowiczów o odwołanych w danym dniu zajęciach.
 8. Klub ma prawo do zmiany grafików bez informowania o tej zmianie Klubowiczów.
 9. Instruktor ma prawo sprawdzić obecność podczas zajęć w przypadku, gdy liczba osób jest większa od liczby zapisanych na zajęcia, a nikt z obecnych nie przyznaje się do braku zapisu oraz wyprosić osoby, które nie są zapisane na zajęcia. 

XV. Rodzina, przyjaciele i dzieci

 1. Do sal treningowych oraz szatni mają wstęp tylko Klubowicze.
 2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
 3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej. 
 4. W strefie kawowej mogą przebywać tylko osoby, powyżej 14 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku i braku okazania przez osobę przebywającą w strefie kawowej dokumentu potwierdzającego wiek, personel Klubu ma prawo wyprosić taką osobę ze strefy kawowej. 

XVI. Muzyka/ używanie telefonów komórkowych

 1. Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Zabronione jest samodzielne odtwarzanie muzyki np. przez głośniki od telefonu komórkowego. 
 2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
 3. Klubowiczowi nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody oraz zgody Klubu. Osoba naruszająca ten zakaz będzie wyproszona z Klubu w trybie natychmiastowym.
 4. O muzyce grającej w Klubie decyduje wyłącznie instruktor lub obsługa Klubu. 

XVII. Doping i inne środki

 1. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Fitness World, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, środków dopingujących czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 2. W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja, a Klubowiczowi zostanie wypowiedziany karnet w trybie natychmiastowym.

XVIII. Szatnia oraz rzeczy przyniesione

 1. Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu. Pozostawienie kłódki uniemożliwiającej otwarcie szafki na dłużej niż 24 godziny skutkować będzie przecięciem kłódki. Rzeczy pozostawione w szafce przechowane będą w klubie przez okres 2 tygodni. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza.
 2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń.
 3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie Klubu. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zapewnienia ochrony, specyfikę działalności oraz rotację Klubowiczów Klub nie przyjmuje na przechowanie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, cennych przedmiotów i przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną. 

XIX. Zasady obowiązujące w porze nocnej oraz w dniach z ograniczonym dostępem obsługi

 1. Klubowicz korzysta z usług świadczonych przez Klub 24/7 akceptując, że w porze nocnej, tj. od 22.00 do 08.00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz okazjonalnie podczas dni roboczych,  w Klubie nie ma pracowników, co oznacza brak możliwości uzyskania pomocy. 
 2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również do pory nocnej, chyba że co innego wynika z jego treści. 
 3. W porze nocnej Klub umożliwia Klubowiczom korzystanie wyłącznie z siłowni, bez dostępu do sal fitness.

XX. Płatności

 1. Klubowicz może zapłacić gotówką albo swoją kartą płatniczą (poprzez kartę płatniczą strony rozumieją także kartę kredytową, kartę przedpłaconą itd.) wyłącznie za karnet przedpłacony lub za pierwszy miesiąc karnetu samoodnawialnego. Płatność za karnet samoodnawialny odbywa się wyłącznie poprzez obciążenie karty płatniczej Klubowicza.
 2. Klubowicz uiszcza jednorazową opłatę wpisową oraz cenę karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie. Opłata członkowska w dalszym okresie jest uiszczana w okresach 30-dniowych.
 3. W przypadku zgłoszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa.
 4. W przypadku płatności w formie obciążenia karty płatniczej Klubowicza, w każdym pierwszym roboczym dniu miesiącu członkostwa, rachunek bankowy Klubowicza zostanie automatycznie obciążony miesięczną opłatą. W przypadku, gdy pobranie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe, z uwagi na brak środków lub utratę ważności karty płatniczej, Klubowicz traci możliwość korzystania z Klubu do czasu uiszczenia zapłaty. 
 5. W przypadku wyboru płatności w formie obciążenia karty płatniczej, Klubowicz powinien zapewniać środki pieniężne na posiadanym rachunku bankowym w terminach płatności określonych w Punkcie 4 powyżej. W przypadku braku środków na rachunku bankowym Klubowicza, karta członkowska zostanie zablokowana.
 6. Klubowicz może odblokować kartę uiszczając zaległą opłatę miesięczną w Recepcji Klubu lub na koncie on-line.
 7. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Klub oraz opłat dodatkowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału IV niniejszego Regulaminu Członkostwa, wynika z aktualnie obowiązującego cennika. Pierwsza opłata członkowska jest proporcjonalna do ilości dni danego miesiąca, w którym klient zakupił karnet. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej https://www.fitnessworld.com/pl/. Ze względu na zmianę cen, cena ujęta w cenniku nie zawsze odpowiada opłacie dokonywanej przez Klubowicza. 
 8. Przy płatnościach on line (poza Klubem) Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne obciążenie karty nie będącej w dyspozycji Klubowicza.
 9. Klub ma prawo do pobierania z karty płatniczej Klubowicza nie tylko opłat za korzystanie z Klubu, ale wszelkich innych opłat i kar umownych przewidzianych w Regulaminie oraz postanowień, do których odwołuje się Regulamin. Wysokość opłat i kar określona jest w cenniku opublikowanym na stronie https://www.fitnessworld.com/pl/.
 10. W przypadku braku płatności zadeklarowanej przez Klubowicza, a w szczególności w razie niemożliwości ściągnięcia środków Klubowicza z karty płatniczej, Klub ma prawo prowadzenia działalności windykacyjnej, łącznie z wysłaniem wezwania do zapłaty oraz do wszczęcia postępowania sądowego. Wysłanie monitu lub wezwania do zapłaty związane jest z dodatkową opłatą, której wysokość na dzień pobrania określa cennik na stronie https://www.fitnessworld.com/pl/.
 11. W przypadku płatność z kont walutowych, kwoty będą przeliczane na PLN według kursu banku Klubu. Co do zasady walutą zapłaty jest polski złoty.
 12. W przypadku zapłaty kartą płatniczą, jej obciążenie następuje z chwilą złożenia dyspozycji przez Klubowicza, pod warunkiem, że na karcie są środki. 

XXI. Reklamacje

 1. Klubowicz może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Fitness World w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu, które są dostępne na stronie https://www.fitnessworld.com/pl. 
 2. W treści reklamacji Klubowicz powinien wskazać swoje imię, nazwisko oraz przedstawić i uzasadnić na czym polega niezgodność usług świadczonych przez Klub Fitness World z zawartą Umową.
 3. Reklamacje składane przez Klubowicza będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.

XXII. Zmiany regulaminu

Klub Fitness World zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Klubowicza o zmianie Regulaminu na stronie internetowej www.fitnessworld.com/pl wskazując datę wejścia w życie zmian w regulaminie nie krótszą niż 14 dni oraz zastrzegając co najmniej 14 dniowy termin na wypowiedzenie umowy Klubowiczowi, jeżeli nie zgadza się on na zmiany w Regulaminie. Ponadto Klubowicz otrzyma zmienioną wersję regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji o zmianie Regulaminu, jeżeli Klubowicz podał błędny lub nieaktualny adres mailowy lub też adres mailowy Klubowicza stracił aktualność w chwili wysłania informacji o zmianie Regulaminu.

XXIII. Dane osobowe i kontakt z Klubowiczami

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest podanie danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niezbędnych do zawarcia Umowy.
 2. Klub, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania przez takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, zdjęcie oraz informacje o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług – celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa i prawidłowego nadzoru podczas zajęć z trenerem. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw Klubowiczów z tym związanych,  znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego regulaminu. Klubowicz ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistością.
 3. Klub rejestruje wejścia Klubowicza za pomocą czytników kart magnetycznych. Dodatkowo, w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe.
 4. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klubowicza w ramach rejestracji oraz danych w skazanych w pkt. 2 powyżej jest Fitness World sp. z o.o.
 5. Fitness World sp. z o.o. przetwarza Dane osobowe Klubowicza w celu wykonania zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z Klubu, a także na potrzeby marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa Klubowiczom oraz w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
 6. Każdy Klubowicz ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy. Ponadto każdy Klubowicz ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 7. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Klubowicza. Komunikacja pomiędzy Klubem a Klubowiczami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z członkostwem w Klubie.

CENNIK

Wejście jednorazowe 25
Zamrożenie karnetu (jednorazowo) 30
Duplikat karty 10
Opłata wpisowa 29
Wypożyczenie kłódki 5
Udostępnienie karnetu osobie trzeciej 250
Monit (w przypadku powstałego zadłużenia na koncie; pierwszy miesiąc) 10
Monit (w przypadku powstałego zadłużenia na koncie; każdy kolejny miesiąc) 20