Przejdź do treści

Fitness World Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 269, 53-234 Wrocław

NIP PL 691-24-83-942

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 „Trenuj z nami za 49 zł/msc. do końca roku”


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji „Trenuj z nami za 49 zł/msc. do końca roku” (zwana dalej „ Akcją”). Uczestnik Akcji ma prawo do nabycia karnetu do Klubu Fitness World na zasadach określonych poniżej.
 2. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Fitness World Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795, NIP 691-248-39-42, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin Akcji dostępny jest w każdym Klubie Fitness World, którego dotyczy akcja promocyjna oraz na www.fitnessworld.com/pl.
 4. Akcja dotyczy tylko osób, które nigdy wcześniej nie były korzystały z usług Organizatora lub okres pomiędzy wypowiedzeniem wygasłego karnetu wynosi co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych.

II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa

 1. Akcja promocyjna odbywa się od 21 września do 12 października 2020 r.
 2. Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji promocyjnej jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie możliwy jest przez ograniczony okres nabycie karnetu umożliwiającego korzystanie z klubu fitness Organizatora po promocyjnej cenie.
 4. W Akcji może brać udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 14 rok życia (w przypadku osób małoletnich niezbędne jest przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego).
 5. Promocyjny karnet jest tzw. karnetem odnawialnym. . Płatność za pierwszy miesiąc naliczana jest proporcjonalnie od kwoty 49zł w zależności od liczby dni pozostałych do końca miesiąca. Opłata za pozostałe miesiące do końca 2020 roku będzie wynosiła 49 zł miesięcznie.
 6. Promocja obowiązuje podczas zakupu karnetu w Recepcji klubu Fitness World oraz online na stronie www.fitnessworld.com/pl\
 7. Opłata za każdy miesiąc nie objęty promocją będzie wynosiła 89 zł miesięcznie.
 8. Każda osoba korzystająca z promocji przy wykupieniu karnetu uiszcza opłatę wpisową o wartości 29 zł.
 9. Płatności będą pobierane pobierana automatycznie z karty płatniczej Klubowicza.
 10. Okres wypowiedzenia karnetu wynosi miesiąc, musi być ono złożone do ostatniego dnia bieżącego miesiąca i jest naliczane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie karnetu objętego Akcją jest możliwe najwcześniej od dnia 1.01.2021 r. (termin wypowiedzenia wynosi miesiąc, ale kończy się zawsze z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. Na przykład w przypadku wypowiedzenia w dniu 1.1.2021, okres wypowiedzenia kończy się w dniu 28.02.2021 r).
 11. Zasady wypowiadania karnetu określa Regulamin Klubowicza Fitness World dostępny na stronie www.fitnessworld.com/pl.
 12. Każdy uczestnik Akcji może nabyć tylko jeden karnet promocyjny.

III. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Klubowicza są jedynymi dokumentami mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 4. Każdego Uczestnika Akcji obowiązują wszelkie ogólne zasady przewidziane dla Klubowiczów Fitness World opublikowane na stronie www.fitnessworld.com/pl.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu zakończenia ważności ostatniego karnetu promocyjnego.