REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU

I.    Zasady ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness World („Klub” lub „Klub Fitness World”).
2.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie Klubu, stanowią przedmiot regulacji Regulaminu Klubowicza. Postanowienia Rozdziału I Regulaminu Członkostwa stosuje się wprost w odniesieniu do niniejszego Regulaminu Klubu.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2017r.

II.    Ogólne warunki korzystania z Klubu
1.    Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin Klubu ma zapewnić optymalny trening wszystkim Klubowiczom. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie Klubu.
2.    Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych.
3.    Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza.
4.    W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
5.    Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu.
6.    Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
a)    gdy zachowanie Klubowicza zagraża bezpieczeństwu innych Klubowiczom, oraz porządkowi w Klubie,
b)    nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu,
c)    nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Klubowicza grozi uszkodzeniem sprzętu, gdy zachowanie Klubowicza jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu.
7.    W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. Nagrania z kamer są archiwizowane przez 10 dni. 
8.    Administratorem danych, o których mowa w pkt. 7 powyżej  jest  Fitness World Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław. Dane są zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie poszczególnych Klubów. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
9.    Fitness World, w tym także osoby zarządzające Klubem w imieniu Fitness World, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na Klubowicza, a tym samym odmowy zawarcia Umowy, w tym w oparciu o Regulaminy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Klubowiczów oraz porządkowi w Klubie.

III.    Godziny otwarcia
1.    Należy przestrzegać godzin otwarcia Klubu. Klub należy opuścić przed zamknięciem.
2.    Godziny otwarcia Klubu określone są w każdym z Klubów oraz na stronie internetowej www.fitnessworld.com/pl.
3.    W niektórych Klubach przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla Klubowiczów poza standardowymi godzinami otwarcia.
4.    Pora nocna może być określona odmiennie dla każdego z Klubów. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej.
5.    Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu, poza porą nocną.
6.    Klub może być zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Klubowicze zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu.

IV.    Zachowanie
1.    Chcielibyśmy, aby wszyscy Klubowicze mile spędzili czas podczas treningu w Klubie Fitness World, dlatego oczekujemy pozytywnego nastawienia i wzajemnego szacunku.
2.    Polecenia wydawane przez pracowników Klubu powinny być przestrzegane.
3.    Klubowicz zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
4.    W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Klubowicze zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie.
5.    Niektóre z Klubów stanowią lokale położone na terenie galerii oraz centrów handlowych. W przypadku tych lokali Klubowicze zobowiązują się do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie galerii lub centrum handlowego. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie galerii lub centrum handlowego w związku z niestosowaniem regulaminów i przepisów porządkowych przez Klubowicza, to Klubowicz jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Klub na rzecz właściciela (wynajmującego) lokal.
6.    Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 5, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż galeria lub centrum handlowe.
7.    W przypadku nieobecności pracowników, w szczególności w porze nocnej, Klubowicz zobowiązuje się do stosowania poleceń pracowników galerii lub centrum handlowego. Zdanie ostatnie punktu 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
8.    Agresywne zachowanie, naruszenie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu Klubu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Klubowicza i wykluczenie go z Klubu Fitness World, a tym samym rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Klubowiczowi wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub.
9.    Za wszelkie szkody powstałe z winy Klubowicza na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Klubowicz.
10.    Klubowicz nie może prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Fitness World.

V.    Postępowanie ze sprzętem
1.    Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony.
2.    Hantle muszą być odkładane na stojak, nie wolno rzucać hantli z wysokości.
3.    Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce.
4.    Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Klubowiczom tak, aby mieli do nich swobodny dostęp.
5.    Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie.
6.    Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone pracownikom Klubu.

VI.    Odzież
1.    Członek Klubu w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony.
2.    Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową.
3.    W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu wymagane jest korzystanie z ręcznika.
4.    Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

VII.    Wejście do Klubu
1.    Karta członkowska ma formę karty magnetycznej umożliwiającej wejście do Klubu. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, Klubowicz powinien poinformować o tym pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Klubowicza oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu zgodnie z cennikiem na zasadach określonych w Regulaminie Klubowicza. 
2.    Klubowicz okazuje kartę członkowską (karnet) przy każdorazowym wejściu do Klubu.  
3.    Udostępnienie karnetu osobom trzecim będzie skutkowało nałożeniem na Klubowicza  kary zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza. 
4.    Trenowanie bez karty wiąże się z nałożeniem dodatkowej opłaty określonej w cenniku zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubowicza.
5.    Dostęp do szafek w szatni blokowany jest kłódką. Każdy Członek może zakupić kłódkę w Klubie w cenie zgodnej z cennikiem zamieszonym na stronie www.fitnessworld.com/pl/ lub skorzystać z własnej kłódki. 
6.    Członek Klubu może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, która może skorzystać z darmowego pierwszego wejścia do Klubu. Osoba towarzysząca zostaje  zarejestrowana w systemie obsługi klienta Klubu. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących.

VIII.    Zajęcia Grupowe 
1.    Zajęcia grupowe w Klubie prowadzone są tylko przez instruktorów współpracujących z Klubem Fitness World.
2.    Klubowicze uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
3.    Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejszy zapis. Zapisu można dokonać przez stronę internetowa Fitness World www.fitnessworld.com/pl/ lub w Recepcji Klubu: osobiście oraz telefoniczne.
4.    Jeżeli Klubowicz nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał jest zobowiązany zgłosić nieobecność na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieodwołania obecności, Klubowicz traci możliwość zapisywania się na zajęcia grupowe na okres 2 tygodni. 
5.    Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. 
IX.    Rodzina, przyjaciele i dzieci
1.    Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Klubowicze.
2.    Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące Klubowiczami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu.
3.    Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Klubowiczami, mogą przebywać jedynie w strefie kawowej.

X.    Muzyka/ używanie telefonów komórkowych
1.    Słuchanie innej muzyki, niż ta, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Nie wolno odtwarzać muzyki przez głośniki od telefonu komórkowego, itp.
2.    Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
3.    Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Klubowiczów bez ich zgody.

XI.    Doping i inne środki
1.    W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Fitness World, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
2.    W razie stwierdzenia sprzedaży przez Klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.

XII.    Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione
1.    Szafki nie są własnością Klubowiczów i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Kłódki zabezpieczające otwarcie szafki dłużej niż 24 godziny zostaną przecięte, a rzeczy pozostawione w szafce przechowane w klubie przez 3 miesiące. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Klubowicza. 
2.    Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem na obszar ćwiczeń.
3.    Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Klubowiczom, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia.
4.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach i na terenie Klubu.

XIII.    Zasady obowiązujące w porze nocnej
1.    Postanowienia Regulaminu Klubu znajdują zastosowanie również do pory nocnej, chyba że co innego wynika z jego treści.
2.    W porze nocnej Klub nie gwarantuje, że pracownicy Klubu będą do dyspozycji Klubowiczów. W takim wypadku Klubowicze przebywający w Klubie w porze nocnej znajdują się poza opieką pracowników Klubu.
3.    W porze nocnej Klub umożliwia Klubowiczom korzystanie wyłącznie z siłowni, bez dostępu do sal fitness.
4.    Klubowicz korzysta z usług świadczonych przez Klub w porze nocnej, akceptując możliwość braku możliwości uzyskania pomocy pracowników Klubu.
5.    Odpowiedzialność Klubowicza ograniczona jest do wysokości szkody poniesionej przez Klub. Zasady określone w Rozdziale IV punkty 5-10 stosuje się odpowiednio do ćwiczeń w porze nocnej.