Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU

I. Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązku stron umowy o korzystanie z usług sieci klubów Fitness World („Klub” lub „Klub Fitness World”). 

2. Klub Fitness World świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness na rzecz klientów indywidualnych oraz firm. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Klubu Fitness World. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/05/2016 r. 

5. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness World („Członek Klubu”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera umowę o korzystanie z usług sieci klubów Fitness World („Umowa”), z firmą Fitness World Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 269, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388795, o kapitale zakładowym w wysokości 112.000 zł, posługującą się numerem NIP: 6912483942, prowadzącą kluby pod marką Fitness World w różnych lokalizacjach (przy czym aktualne lokalizacje są dostępne na stronie www.fitnessworld.com/pl); przy czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji (Klubu), po wniesieniu stosownej opłaty przez Członka Klubu. 

6. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu formularza rejestracji, wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. W przypadku firm zasady współpracy określone są także w odrębnej Umowie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Umowy, przeważają postanowienia Umowy. 

8. Komunikacja pomiędzy Klubem a Członkami Klubu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze telefonicznej, z zastrzeżeniem że jest ona związana z członkostwem w Klubie. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i reklamowych, w sposób określony w zdaniu poprzednim, jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Członka Klubu. 

9. Klub Fitness World jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności świadczonych usług z Umową na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

10. Klub Fitness World zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług. Klub poinformuje Członka Klubu o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. II. Ogólne warunki korzystania z Klubu 

1. Prosimy o przestrzeganie naszych reguł. Regulamin ma zapewnić optymalny trening wszystkim Członkom Klubu. Pracownicy Klubu w razie pytań są zawsze do dyspozycji, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w Regulaminie. 

2. Klub świadczy usługi w zakresie siłowni i zajęć grupowych. 

3. Członkiem Klubu może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona. 

4. Uzyskanie członkostwa w Klubie wymaga wyrażenia zgody na treść Regulaminu. 

5. Każdy Członek Klubu otrzymuje indywidualny numer Członka Klubu. 

6. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Członek Klubu powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. 

7. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Członek Klubu powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Członek Klubu korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu. 

9. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Członka Klubu o opuszczenie obiektu, w przypadku: 

a) gdy zachowanie Członka Klubu zagraża bezpieczeństwu innych Członków Klubu, oraz porządkowi w Klubie, 

b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu, 

c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie Członka Klubu grozi uszkodzeniem sprzętu, 

d) gdy zachowanie Członka Klubu jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

10. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Klubu wykorzystywane są kamery przemysłowe. 

11. Fitness World, w tym także osoby zarządzające Klubem w imieniu Fitness World, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na Członka Klubu, a tym samym odmowy zawarcia Umowy, w tym w oparciu o Regulamin, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Członków Klubu oraz porządku w Klubie. 

12. Członek Klubu będzie informować Klub o wszelkich zmianach adresu (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego). III. Godziny otwarcia 

1. Należy przestrzegać godzin otwarcia Klubu. Klub należy opuścić przed zamknięciem. 

2. Godziny otwarcia Klubu określone są w każdym z Klubów oraz na stronie internetowej www.fitnessworld.com/pl. 

3. W niektórych Klubach przewidziane jest otwarcie Klubu w porze nocnej. Pora nocna oznacza udostępnienie Klubu dla jego Członków poza standardowymi godzinami otwarcia. 

4. Pora nocna może być określona odmiennie dla każdego z Klubów. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubu oraz rezygnacji z otwarcia Klubu w porze nocnej. 

5. Zajęcia grupowe odbywają się wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu, poza porą nocną. 

6. Klub może być zamknięty m.in. na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych. W przypadkach, gdy zamknięcie Klubu jest planowane, Członkowie Klubu zostaną o tym powiadomieni poprzez umieszczenie stosownej informacji w ogólnodostępnym miejscu. IV. Zachowanie 

1. Chcielibyśmy, aby wszyscy Członkowie Klubu mile spędzili czas podczas treningu w Klubie Fitness World, dlatego oczekujemy pozytywnego nastawienia i wzajemnego szacunku. 

2. Polecenia wydawane przez pracowników Klubu powinny być przestrzegane. 

3. Członek Klubu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. 

4. W przypadku nieobecności pracowników Klubu, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w Regulaminie oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się w Klubie. 

5. Niektóre z Klubów stanowią lokale położone na terenie galerii oraz centrów handlowych. W przypadku tych lokali Członkowie Klubu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie galerii lub centrum handlowego. Jeżeli Klub został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie galerii lub centrum handlowego w związku z niestosowaniem regulaminów i przepisów porządkowych przez Członka Klubu, to Członek Klubu jest zobowiązany do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Klub na rzecz właściciela (wynajmującego) lokal. 

6. Zasady dotyczące odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 5, stosuje się odpowiednio do lokali położonych w innych miejscach niż galeria lub centrum handlowe. 

7. W przypadku nieobecności pracowników, w szczególności w porze nocnej, Członkowie Klubu zobowiązują się do stosowania poleceń pracowników galerii lub centrum handlowego. Zdanie ostatnie punktu 5 powyżej stosuje się odpowiednio. 

8. Agresywne zachowanie, naruszanie zasad porządku w Klubie lub obiekcie, w którym znajduje się Klub, lub naruszanie niniejszego Regulaminu, upoważnia Klub do poproszenia o opuszczenie Klubu lub obiektu przez Członka Klubu i wykluczenie go z Klubu Fitness World, a tym samym rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Klub zwraca Członkowi Klubu wartość opłat uiszczonych za okres, w którym nie przysługują mu uprawnienia członkowskie, z zastrzeżeniem iż opłata za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania umowy nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu zmniejszeniu (kara umowna). Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Klub odszkodowania w wysokości przewyższającej jej wysokość i odpowiadającej rzeczywistej szkodzie poniesionej przez Klub. 

9. Za wszelkie szkody powstałe z winy Członka Klubu na terenie Klubu oraz obiektów, w których zlokalizowany jest Klub, odpowiada Członek Klubu. 

10. Członkowie Klubu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w Klubie. W szczególności zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych oraz ich prowadzanie w Klubie. Do prowadzenia treningów personalnych w Klubie uprawnieni są wyłącznie trenerzy personalni Klubu Fitness World. V. Postępowanie ze sprzętem 

1. Sprzęt musi być wykorzystywany tylko do ćwiczeń, do których jest przeznaczony. 

2. Hantle muszą być odkładane na podłogę, nie wolno rzucać hantli z wysokości. 

3. Każde urządzenie po jego użyciu powinno być odłożone na swoje miejsce. 

4. Urządzenia/hantle/maszyny w trakcie przerwy między ćwiczeniami, udostępnia się innym Członkom Klubu tak, aby mieli do nich swobodny dostęp. 

5. Maszyny należy oczyścić/zdezynfekować po ich użyciu za pomocą płynu i ręczników papierowych dostępnych w Klubie. 

6. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone instruktorowi/ trenerowi niezwłocznie. VI. Odzież 

1. Członek Klubu w trakcie treningu powinien być ubrany w odzież treningową oraz czyste obuwie sportowe zakrywające palce i pięty. Trening w obuwiu używanym na zewnątrz, na boso lub w sandałach, klapkach albo skarpetkach, w ubraniu roboczym albo w jeansach jest zabroniony. 

2. Nie wolno trenować bez koszulki. Ubranie treningowe powinno zasłaniać klatkę piersiową. 

3. Nie wolno trenować tylko w biustonoszu sportowym. 

4. W celu zachowania higieny i zaleceń konserwacyjnych sprzętu, zalecane jest korzystanie z ręcznika. 

5. Nie wolno przebywać w Klubie w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy. VII. Karta członkowska 

1. Dokumentem legitymującym członkostwo i tym samym prawo do korzystania z usług Klubu jest karta członkowska (karnet), który jest okazywany przez Członka Klubu przy każdorazowym wejściu do Klubu. 

2. Karta członkowska wskazuje numer Członka Klubu i powinna być przez niego podpisana. 

3. Udostępnienie karnetu osobom trzecim będzie skutkowało nałożeniem na Członka Klubu kary w wysokości 250 PLN. 

4. Wejście na salę ćwiczeń i uczestnictwo w zajęciach przez Członka Klubu jest możliwe po okazaniu ważnego karnetu. Trenowanie bez karty kosztuje 25 zł. 

5. Przy rejestracji oraz odbiorze karty członkowskiej (karnetu) należy przynieść i okazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

6. Karta członkowska ma formę karty magnetycznej umożliwiającej wejście do Klubu. Dostęp do szafek w szatni blokowany jest kłódką. Każdy Członek otrzymuje własną kłódkę po uiszczeniu zapłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, Członek Klubu powinien poinformować o tym pracownika Klubu. Wyrobienie nowej karty magnetycznej nastąpi po weryfikacji danych osobowych i numeru Członka Klubu oraz uiszczeniu opłaty za wyrobienie duplikatu w wysokości 10 PLN.

7. Gdy Członek Klubu przychodzi z osobą towarzyszącą, musi ona wypełnić Kartę Gościa znajdującą się w recepcji. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących. Karta Gościa uprawnia do jednorazowego skorzystania z usług Klubu po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem. VIII. Forma płatności 

1. Członek Klubu może dokonać zapłaty w formie gotówki albo za pomocą karty płatniczej lub w formie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu (polecenie zapłaty). 

2. W przypadku płatności w formie gotówki albo karty płatniczej, Członek Klubu uiszcza  jednorazową opłatę wpisową oraz cenę karnetu za jeden miesiąc członkostwa w Klubie. Opłata członkowska w dalszym okresie jest uiszczana w okresach miesięcznych. 

3. W przypadku zgłoszenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od wygaśnięcia dotychczasowego członkostwa, chęci wykupienia członkostwa na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej, nie jest wymagane ponowne uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej. Wykupienie członkostwa w tym terminie będzie traktowane jako przedłużenie członkostwa. 

4. W przypadku płatności w formie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu (polecenia zapłaty), w każdym miesiącu członkostwa rachunek bankowy Członka Klubu zostanie obciążony miesięczną opłatą, z zastrzeżeniem że do pierwszej opłaty członkowskiej doliczana jest jednorazowa opłata wpisowa. 

5. Wysokość opłat wynika z cennika. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej Klubu oraz w lokalu każdego z Klubów. IX. Czas trwania umowy 

1. W przypadku członkostwa płatnego w formie gotówki lub karty płatniczej, członkostwo jest odnawiane każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny okres – umowa z Klubem jest zawierana na czas określony. 

2. W przypadku członkostwa opłacanego w formie obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu (polecenia zapłaty), umowa z Klubem jest zawierana na czas nieokreślony. 

3. Członek Klubu ma prawo zawiesić członkostwo w Klubie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. W przypadku braku złożenia oświadczenia o wznowieniu członkostwa przed upływem tego okresu, członkostwo w Klubie (umowa zawarta z Członkiem Klubu) wygasa z upływem ostatniego dnia okresu zawieszenia, o którym mowa powyżej. 

4. Zawieszenie członkostwa następuje w formie pisemnej deklaracji, które Klub akceptuje w formie pisemnego potwierdzenia przyjęcia deklaracji. 

5. Możliwe jest złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku Członka Klubu, numer Członka Klubu oraz okres zawieszenia członkostwa. W przypadku zawieszenia dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klub potwierdza zawieszenie poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail. X. Wypowiedzenie umowy 

1. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej. Możliwe jest złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail powinna zawierać informację o imieniu i nazwisku Członka Klubu oraz numer Członka Klubu. 

2. Klub potwierdza wypowiedzenie Umowy w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klub potwierdza wypowiedzenie poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej. 

3. Z zastrzeżeniem przypadków rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca następnego. Umowa jest uważana za wypowiedzianą ze skutkiem na koniec miesiąca następnego, jeżeli oświadczenie zostało złożone najpóźniej trzydziestego dnia w miesiącu jego złożenia (np. składając wypowiedzenie 17 marca, umowa zostaje rozwiązana w dniu 30 kwietnia).XI. Rodzina, przyjaciele i dzieci 

1. Do sal treningowych oraz przebieralni mają wstęp tylko Członkowie Klubu. 

2. Osoby przebywające na terenie Klubu w miejscu przeznaczonym do ćwiczeń, niebędące jego członkami, zostaną poproszone o opuszczenie Klubu. 

3. Rodzina i przyjaciele, którzy nie są Członkami Klubu, mogą przebywać na terenie naszej kawiarni. 

4. Dzieci poniżej 16-ego roku życia nie mogą trenować oraz przebywać na obszarze Klubu przeznaczonego do ćwiczeń siłowych. XII. Muzyka/ komórka 

1. Słuchanie innej muzyki, niż tej, która gra w Klubie, wymaga używania słuchawek. Nie wolno odtwarzać muzyki przez głośniki od telefonu komórkowego, itp. 

2. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. 

3. Nie wolno robić zdjęć lub filmować w Klubie pozostałych Członków Klubu bez ich zgody. XIII. Wózki dziecięce 

1. Nie wolno wprowadzać wózków dziecięcych do Klubu. W drodze wyjątku, niektóre Kluby wyrażają zgodę na wprowadzanie wózków dziecięcych. O w/ w zgodę należy zapytać się w recepcji Klubu. 

2. Dziecko może znajdować się na terenie siłowni wyłącznie w nosidełku (przy bieżni, przy orbitreku, przy rowerze treningowym, itp.), pod stałą kontrolą rodzica. XIV. Doping i inne środki 

1. Środki dopingujące są zakazane.

2. W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Fitness World, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (chyba, że są do tego wyznaczone specjalne miejsca). W pomieszczeniach Klubu oraz na terenach obiektów, w których zlokalizowane są Kluby Fitness World, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek. 

3. W razie stwierdzenia sprzedaży przez Członka Klubu jakichkolwiek środków, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, zostanie powiadomiona Policja. XV. Przebieralnia/szatnia oraz rzeczy przyniesione 

1. Szafki nie są własnością Członków Klubu i muszą być opróżnione po skończonym treningu, w tym samym dniu. Kłódki, które nie zostały usunięte przed zamknięciem, zostaną przecięte, a rzeczy pozostawione w szafce przechowane w klubie przez 3 miesiące. Po tym czasie zostaną zutylizowane. Klub nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie Członka Klubu. Koszt wymiany kłódki obciąża w takich przypadkach Członka Klubu. 

2. Nie wolno wnosić torebki, kurtki lub innych prywatnych rzeczy, niezwiązanych z treningiem, na obszar ćwiczeń. 

3. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby powodować trudności w korzystaniu z Klubu innym Członkom Klubu, albo też mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia lub zdrowia. 

4. Przedmioty wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w szafkach depozytowych lub w recepcji. XVI. Zasady obowiązujące w porze nocnej 

1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również do pory nocnej, chyba że co innego wynika z jego treści. 

2. Członkowie przebywający w Klubie w porze nocnej znajdują się poza opieką pracowników Klubu. 

3. W porze nocnej żaden z pracowników Klubu nie będzie do dyspozycji Członków Klubu. 

4. W porze nocnej Klub umożliwia Członkom Klubu korzystanie wyłącznie z siłowni. 

5. Członek Klubu korzysta z usług świadczonych przez Klub w porze nocnej, akceptując brak możliwości uzyskania pomocy pracowników Klubu. 

6. Klub nie zapewnia Członkom Klubu dodatkowej ochrony bezpieczeństwa i porządku na terenie Klubu w porze nocnej. 

7. Odpowiedzialność Członków Klubu ograniczona jest do wysokości szkody poniesionej przez Klub. Zasady określone w Rozdziale IV punkty 5-9 stosuje się odpowiednio do ćwiczeń w porze nocnej. XVII. Reklamacje 

1. Członek Klubu może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług oferowanych przez Klub Fitness World w sposób sprzeczny z Umową korespondencyjnie na adres siedziby Klubu albo wybranej placówki Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wybranej placówki Klubu (adresy są dostępne na stronie www Klubu).

2. W treści reklamacji Członek Klubu powinien wskazać swoje imię, nazwisko, numer Członka Klubu oraz przedstawić niezgodność usług świadczonych przez Klub Fitness World z zawartą Umową. 

3. Reklamacje składane przez Członków Klubu będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.